Category

Duurzame inzetbaarheid

Waarom blijft de deelnamegraad bij regelingen achter?

By | Duurzame inzetbaarheid

Belangstelling voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is van alle tijden. Door het vooruitzicht langer te moeten doorwerken tot de AOW-leeftijd stijgt de behoefte bij werknemers aan duurzame inzetbaarheid sterk en dit effect wordt bovendien fors versterkt door Corona. Op werkgevers- en CAO-niveau zijn goede instrumenten afgesproken, maar de deelnamegraad blijft veelal aanzienlijk achter bij de verwachtingen en met name bij de lagere salarisgroepen. De oorzaak laat zich eenvoudig raden …

Onze uitgebreide ervaring leert dat een kleine investering in goed financieel advies aanzienlijk meer oplevert dan een substantieel “duurdere” regeling aan te bieden. Het ligt nooit aan de kwaliteit van de regelingen, maar altijd aan de communicatie erover op individueel niveau. De eerste kennismaking van een werknemer met de regeling zware beroepen (RVU-vrijstelling) is dat zijn bruto inkomen 40% tot 60% daalt en dat is voor iedereen een showstopper! Een soortgelijk effect bleek ook al bij de Generatiepacten waar de deelname van de laagste salarisgroepen ernstig tegenviel.

In beide gevallen zou deskundige financiële coaching hebben geleid tot aanzienlijk hogere deelname, zoals blijkt uit onze dagelijkse praktijk. Werknemers hebben sterke behoefte aan een concrete vertaling van de formele regelgeving naar de gevolgen voor de individuele portemonnee in nauwe samenhang met hun persoonlijke pensioensituatie. Een deskundig financieel adviseur kan met slimme combinaties (met o.a. deeltijdpensioen) helpen om vervroegde pensionering eenvoudig haalbaar te maken. Graag stellen wij onze praktijkervaring in vele duizenden gesprekken ter beschikking om werknemers te helpen. Wilt u geïnspireerd worden? Bel 06 5241 1655 of mail hansvandenas@proambt.nl.

Duurzame inzetbaarheid is cruciaal in het onderwijs

By | Duurzame inzetbaarheid

En deze stelling is zeker van toepassing op het onderwijs. De ontwikkelingen in onderwijsland gaan snel en met ingrijpende gevolgen. Denk bijv. aan digitaal onderwijs, leerlingenkrimp, fusies en de zware taak van ondersteunend personeel. En blijf als docent maar overeind in een groep met ruim 25 pubers. De verschillende tools van duurzame inzetbaarheid kunnen het “volledig afbranden” van docenten (meestal) voorkomen. Ook zijn betere alternatieven voor de BAPO beschikbaar met financiële voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Vooral in de hoek van het voortgezet onderwijs en de ROC’s is een grote behoefte aan effectieve oplossingen, die bovendien snel kunnen worden geïmplementeerd. Over een half jaar begint het nieuwe schooljaar en dus is er nu nog voldoende tijd om passende oplossingen uit te rollen. Deeltijdwerken in de afbouw van de carrière is de meest gebruikte variant naast of in plaats van de BAPO. Daarnaast dragen combinaties met vervroegd of deeltijdpensioen zeker bij aan een oplossing. Hoofddoel is dat de werkgever zich de regeling financieel kan permitteren en dat de werknemer enthousiast is over de geboden mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Voor de werknemer is het van groot belang dat deze met een goed gevoel terugkijkt op zijn langjarige loopbaan en laatste werkkring.

De adviseurs van PROambt hebben de afgelopen jaren veel onderwijsorganisaties bijgestaan bij het creëren van duurzame inzetbaarheid, het oplossen van boventalligheid of bijv. het gladstrijken van fusieperikelen. Deze brede ervaring stellen wij graag beschikbaar aan andere schoolorganisaties. Bel Hans van den As 06 5241 1655 of mail hansvandenas@proambt.nl.

Het mes snijdt wel aan twee kanten!

By | Duurzame inzetbaarheid

In 2022 komen allerlei lijnen bij elkaar. Werknemers willen duurzaam doorwerken in combinatie met deeltijdwerken, vroegpensioen en de RVU-regeling. Werkgevers kiezen voor individueel maatwerk of doelgerichte regelingen. En passant creëert de overheid nieuwe mogelijkheden voor vervroegde pensionering en vrijstelling van RVU-heffing. Daarmee ontstaat een breed gedragen behoefte aan nieuw ontworpen regelingen voor vroegpensioen en afbouwen naar pensioen.

PROambt heeft langjarige ervaring met het bijeenbrengen van de belangen van werkgever en werknemer. Voor de werkgever is het bottom-line kosteneffect doorslaggevend, terwijl voor werknemers het netto besteedbaar inkomen cruciaal is. De door PROambt ontworpen rekentools zoals het Budget Analyse Tool kunnen de werkgever daarbij helpen. Kiest een werkgever voor individueel maatwerk met een besparing oplopend tot ruim € 30.000 per persoon op de RVU-heffing? Of geeft de werkgever de voorkeur aan een collectieve regeling op basis van het Generatiepact of de RVU-regeling.

Graag willen wij sparren over slimme combinaties en haalbare oplossingen voor de uitdagingen, waarmee u geconfronteerd wordt. Hoe bereikt u enthousiasme bij de werknemers zonder ongewenst financiële gevolgen voor de werkgever. Samen creëren wij dan optimale win-win situaties! Heeft u een probleem? Dan creëren wij samen een briljante oplossing … Bel Lia van den Heuvel 06 5540 0028 of mail hansvandenas@proambt.nl.

Vitaliteit voor werknemers én bezuiniging voor werkgevers

By | Duurzame inzetbaarheid

In het najaar van 2021 komen allerlei lijnen bij elkaar. Werkgevers moeten, gedwongen door Corona, fors bezuinigingen. Vakbonden kiezen voor duurzaam doorwerken met instrumenten als vroegpensioen, Regeling Zware Beroepen en verlofsparen. CAO-partijen opteren voor individueel maatwerk gebaseerd op verlofsparen en verlaten generieke generatiepactregelingen. En passant creëert de overheid nieuwe mogelijkheden voor vervroegde pensionering en vrijstelling van RVU-heffing.

Daarmee ontstaat een breed gedragen behoefte aan nieuw ontworpen regelingen voor vroegpensioen en afbouwen naar pensioen.

PROambt heeft langjarige ervaring met het bijeen brengen van de belangen van werkgever en werknemer. Voor de werkgever is het bottom-line kosteneffect doorslaggevend, terwijl voor de werknemer het netto besteedbaar inkomen cruciaal is. Zelfontworpen, geavanceerde rekentools zoals het Budget Analyse Tool kunnen de werkgever daarbij helpen.

  • Vertrekregelingen worden door de gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing per persoon circa € 30.000 goedkoper.
  • Afhankelijk van overgangsrecht kan verlofsparen voor 60plussers leiden tot aanzienlijk gebruik van vitaliteitsregelingen.
  • Werkgevers staan bij bezuiniging voor de keuze tussen Generatiepact, regeling Zware Beroepen of vertrekregelingen.

Graag willen wij met u sparren over slimme combinaties en haalbare oplossingen voor de uitdagingen, waarmee u geconfronteerd wordt. Samen creëren wij dan win-win situaties voor werkgever en werknemer!

Bel Lia van den Heuvel 06 5540 0028 of mail hansvandenas@proambt.nl.

 

 

 

Communicatie over regelingen is doorslaggevend voor deelnamegraad

By | Duurzame inzetbaarheid

Belangstelling voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is van alle tijden. De behoefte bij werknemers aan tools voor duurzame inzetbaarheid groeit sterk en dit effect wordt bovendien fors versterkt door Corona. Op werkgevers- en CAO-niveau zijn voldoende instrumenten afgesproken, maar de deelnamegraad blijft veelal aanzienlijk achter bij de verwachtingen en met name bij de lagere salarisgroepen. De oorzaak laat zich raden … Het ligt niet aan de kwaliteit van de regelingen, maar vooral aan de communicatie ervan.

De eerste kennismaking van een werknemer met de regeling zware beroepen (RVU-vrijstelling) is dat het bruto inkomen 40% tot 60% daalt en dat is voor iedereen een showstopper! Een soortgelijk effect bleek ook al bij de generatiepacten waar de deelname van de laagste salarisgroepen ernstig tegenviel.

In beide gevallen zou deskundige financiële advisering hebben geleid tot aanzienlijk hogere deelname. Werknemers hebben behoefte aan een concrete vertaling van de formele regelgeving naar de gevolgen voor de individuele portemonnee. Een deskundig financieel adviseur kan met slimme combinaties (met o.a. deeltijdpensioen) helpen om vervroegde pensionering toch haalbaar te maken. Graag stellen wij onze praktijk ervaring in vele duizenden gesprekken ter beschikking om deze werknemers te helpen. Wilt u geïnspireerd worden? Mail: hansvandenas@proambt.nl.

 

Aantrekkelijke voordelen RVU-regeling voor werkgevers

By | Duurzame inzetbaarheid

Momenteel staan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit hoog op de agenda. Daarbij lijken de regelingen RVU (voor zware beroepen) en Generatiepact de aangewezen instrumenten. Door o.a. Corona, schaarste op de arbeidsmarkt en behoefte aan snelle bezuinigingen zijn de financiële marges bij veel werkgevers smal. Zelfs zonder sectorale DIEU-subsidie resteren toch interessante mogelijkheden …

En je kunt er allerlei organisatie brede problemen praktisch mee oplossen, zoals het realiseren van bezuinigingen, uitvoeren van een sociaal plan of bevorderen interne doorstroming. Of individuele casuïstiek oplossen, zoals een vertrekregeling of individueel maatwerk voor een werknemer die niet langer thuis kan of wil werken …

Met het Budget Analyse Tool van PROambt berekent u snel de kosten en baten van alle denkbare scenario’s en parameters. U analyseert in een handomdraai de financiële consequenties van het Generatiepact versus de RVU-regeling, Duurzaam Doorwerken of de mogelijkheden van snelle bezuiniging. Een snelle en gedegen scenario-analyse is een belangrijke eerste stap.

Naar verwachting is het effectief bereiken van de doelgroep Zware Beroepers een grotere uitdaging. Zij zien zich geconfronteerd met een uitkering van € 1.847, die bruto 40% tot 60% lager ligt dan hun huidige inkomen. Zware Beroepers zien de regeling als ingewikkeld en als op voorhand weinig aantrekkelijk, kortom een show-stopper. Daardoor wordt het tegenovergestelde doel bereikt.

Mét een persoonlijke vertaling naar netto inkomen en inbouw van verlofstuwmeer en deeltijdpensioen, wordt eerder uittreden wel een aanlokkelijk alternatief. Persoonlijk advies van een gecertificeerd financieel planner zorgt dan voor handelingsperspectief en het vertrouwen in de mogelijkheden. Alleen zo zal de Zware Beroeper met een goed gevoel gebruik maken van de geboden mogelijkheden.

Door jarenlange ervaring met het adviseren over complexe arbeidsvoorwaardenregelingen, heeft PROambt een totaalaanpak ontwikkeld voor zowel besluitvorming op werkgeversniveau als voor individuele advisering van werknemers. Deze aanpak is op korte termijn beschikbaar, schaalbaar voor grote groepen en een doorbraak qua advieskosten.

Wilt u een persoonlijke demo via Teams of uw aanpak afstemmen? Maak snel een afspraak via hansvandenas@proambt.nl.

 

Revival van de vertrekregeling

By | Duurzame inzetbaarheid

De afgelopen jaren is de belangstelling voor vertrekregelingen sterk gedaald. Oorzaken waren deels de krappe arbeidsmarkt en vooral de kostbare RVU-heffing van 52%. Deze fiscale boete op vertrekregelingen heeft zijn effect op het ontmoedigen van vertrekregelingen niet gemist. Per saldo werden vertrekregelingen alleen nog toegepast in acute “noodgevallen”.

De wereld is echter fors veranderd. Mede om de gevolgen van Corona op te vangen is er een grote behoefte aan bezuinigingen. De arbeidsmarkt is niet langer krap en de RVU-heffing is tijdelijk fors verlaagd! Daarom wordt de vertrekregeling wederom een betaalbare en effectieve methode om bezuinigingen te realiseren.

Onderdeel van het Pensioenakkoord is de regeling Zware Beroepen, deze biedt werknemers de mogelijkheid om 36 maanden voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. De werkgever betaalt dan een vergoeding van maximaal circa € 60.000. Deze is vrijgesteld van 52% RVU-heffing.

Een cijfervoorbeeld -> Veronderstel Peter, een werknemer van 63 jaar met € 4.640 bruto per maand (inclusief IKB), die nog 40 maanden moet doorwerken tot de AOW. Als Peter blijft werken tot de AOW-leeftijd bedraagt de totale loonsom inclusief werkgeverslasten circa € 240.000.

  • Tot 1 januari 2021 zou een vertrekregeling -gebaseerd op 40% van het resterende salaris tot de AOW-datum- de werkgever circa € 74.000 (40% van 40 maanden a € 4.640 per maand) kosten. Hierover is de werkgever 52% RVU heffing verschuldigd, zodat de totale kosten voor de werkgever circa € 113.000 bedragen.
  • Vanaf 1 januari 2021, de vermoedelijke ingangsdatum van deze regeling, kan de werkgever fors besparen op de RVU-heffing door gebruik te maken van de tijdelijke RVU-vrijstelling. De werknemer ontvangt wederom € 74.000. Door de RVU-vrijstelling behoeft slechts over circa € 14.000 RVU-heffing te worden betaald (circa € 7.000). De totale kosten voor de werkgever bedragen dan € 81.000. In casu daalt de RVU-heffing in deze situatie van 52% naar 9%.

Voor werknemers vanaf leeftijd 63 met een lager salaris is er altijd maximaal voordeel. Voor hogere salarissen en jongere leeftijden resteert in alle gevallen een financieel voordeel van circa € 30.000 per persoon.

Kortom vertrekregelingen worden weer betaalbaar! Bent u hierdoor geïnspireerd? Bel dan met de specialisten van PROambt, wij berekenen graag snel en zorgvuldig wat een vertrekregeling voor de huishoudportemonnee van uw werknemer betekent.

Generatiepact deskundige

Trends in vitaliteit

By | Duurzame inzetbaarheid

Dit najaar komen allerlei lijnen bij elkaar. Werkgevers willen -gedwongen door Corona- fors bezuinigingen. Vakbonden kiezen voor duurzaam doorwerken met instrumenten als vroegpensioen, regeling Zware Beroepen en verlofsparen. CAO-partijen in gemeenteland stappen af van de regeling GeneratiePact en kiezen voor individueel maatwerk gebaseerd op verlofsparen. En passant creëert de overheid nieuwe mogelijkheden voor vervroegde pensionering en (gedeeltelijke) vrijstelling van RVU-heffing. Daarmee ontstaat een breed gedragen behoefte en commitment over nieuw ontworpen regelingen voor vroegpensioen en afbouwen naar pensioen.

Onlangs heeft een paritair samengestelde werkgroep in de gemeentesector een vernieuwende trend gezet in vitaliteitsbeleid. Karakteristiek is de keuze voor maatwerk per organisatie en maatwerk per werknemer in plaats van algemene regelingen. Uitgangspunt is de vaststelling dat ieder mens en iedere situatie anders is, waardoor voor iedereen vitaliteit op een andere manier  moet worden vormgegeven. De traditionele keuze voor regelingen (one-size-fits-all) … wordt verlaten en wordt vervangen door een leeftijdsonafhankelijke opbouw van vitaliteitsverlof.

Volgens de werkgroep stelt iedere werkgever een beleidsplan Vitaliteit op en legt dit ter instemming voor aan de OR. Van de opbouw van vitaliteitsverlof zijn nog niet alle details bekend. Deze worden aan de CAO-tafel nader uitgewerkt. Onderstaand cijfervoorbeeld is louter indicatief.

Hoe werkt het vitaliteitsverlof globaal?

Indien gebruik wordt gemaakt van de fiscaal maximale mogelijkheden zou een werknemer 60 uur per jaar vitaliteitsverlof kunnen opbouwen. Aan het einde van de gehele carrière van 50 jaar levert dat een maximaal verlofsaldo op van 3000 uur. Op ieder moment in de loopbaan kan tussentijds verlof worden opgenomen.

Indien deze werknemer vanaf leeftijd 63 kiest voor minder werken, dan zou hij kunnen kiezen voor een 60% werken met behoud van 100% bruto salaris. Dat betekent dat hij wekelijks 2 dagen vitaliteitsverlof opneemt. Kortom in termen van een GeneratiePact een 60-100-100 regeling. Uitgaande van een 40 uur per werkweek neemt hij 16 uur vitaliteitsverlof per week op. Uitgaande van een totaal vitaliteitsverlofsaldo van 3000 uur kan deze regeling dan ingaan zo’n 45 maanden voor de AOW-datum, dus ruwweg vanaf leeftijd 63!

Kortom dat ziet er aantrekkelijk uit voor alle jongeren. Maar voor een 55-plusser zet dit geen zoden aan de dijk. Zij bouwen de laatste 10 jaar maximaal zo’n 600 uur op en dat is voldoende voor circa 40 weken gebruik maken van deeltijdwerken met volledige inkomenscompensatie. Het is afwachten op de details van de verdere uitwerking …

Hoe werkt de regeling Zware Beroepen?

By | Duurzame inzetbaarheid

Onderdeel van het Pensioenakkoord is de zogenaamde regeling Zware Beroepen. Deze regeling stelt werknemers met een “zwaar beroep” in staat om maximaal 36 maanden vóór de AOW-datum te stoppen met werken. De werknemer ontvangt dan tot de AOW-datum een periodieke vergoeding van circa € 1.800 bruto per maand. Natuurlijk roept zo’n nieuwe regeling tal van vragen op. Wanneer is een beroep zwaar? Hoeveel levert dat netto op? Wat als werknemer nu jonger is dan 64 jaar?

Primair zullen op cao-niveau afspraken worden gemaakt over de definitie van een zwaar beroep, de doelgroep, de hoogte van de maandelijkse vergoeding en de verdeling van de subsidieregeling (DIEU) van € 1 miljard. Feitelijk kan iedere medewerker van 64 en ouder de komende jaren gebruik maken van deze fiscale faciliteit, mits de werkgever de maandelijkse vergoeding voor zijn rekening neemt. Iedere werkgever kan -onafhankelijk van sectorale cao-afspraken- zijn eigen regeling Zware Beroepen creëren, dan wel individueel maatwerk toepassen. De werkgever kan dus zelf een regeling Zware Beroepen bouwen om de vitaliteit of interne doorstroming te bevorderen dan wel om kostenbesparing te realiseren. Zie ook het onderwerp “Revival van de vertrekregeling” verderop.

Voor de werknemer met een minimumloon leidt de periodieke vergoeding Zware Beroepen tot een interessante  vroegpensioenregeling. Werknemers met een hoger inkomen kunnen hun periodieke vergoeding aanvullen met verlofstuwmeer en/of deeltijdpensioen. Dusdoende ontstaat voor grote groepen werknemers een financieel interessante mogelijkheid van vervroegd uittreden.

Door de systematiek van de belastingheffing ziet het netto inkomen er altijd beter uit dan het bruto maandbedrag doet vermoeden. Persoonlijk doorrekenen van de gevolgen voor de huishoudportemonnee is in alle gevallen noodzakelijk om een goed beeld te krijgen. Overigens is minimaal 10% deeltijdpensioen  nodig om voorwaardelijke pensioenrechten veilig te stellen.

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden? Neem contact op met hansvandenas@proambt.nl of bel 06 5241 1655.

Vitaliteit voor werknemers én bezuiniging voor werkgevers

By | Duurzame inzetbaarheid

In het najaar van 2020 komen allerlei lijnen bij elkaar. Werkgevers moeten -gedwongen door Corona- fors bezuinigingen. Vakbonden kiezen voor duurzaam doorwerken met instrumenten als vroegpensioen, regeling Zware Beroepen en verlofsparen. CAO partijen opteren voor individueel maatwerk gebaseerd op verlofsparen en verlaten generieke generatiepactregelingen. En passant creëert de overheid nieuwe mogelijkheden voor vervroegde pensionering en vrijstelling van RVU-heffing.

Daarmee ontstaat een breed gedragen behoefte aan nieuw ontworpen regelingen voor vroegpensioen en afbouwen naar pensioen.

  • Vertrekregelingen worden door de gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing per persoon circa € 30.000 goedkoper.
  • Afhankelijk van overgangsrecht kan verlofsparen voor 60plussers leiden tot aanzienlijk gebruik van vitaliteitsregelingen.
  • Werkgevers staan bij bezuiniging voor de keuze tussen GeneratiePact, regeling Zware Beroepen of vertrekregelingen.

PROambt heeft langjarige ervaring met het bijeen brengen van de belangen van werkgever en werknemer. Voor de werkgever is het bottom-line kosteneffect doorslaggevend, terwijl voor de werknemer het netto besteedbaar inkomen cruciaal is. Zelfontworpen, geavanceerde rekentools zoals het Budget Analyse Tool kunnen de werkgever daarbij helpen.

Stuur een bericht naar