Algemene voorwaarden

PROAMBT ADVIES

ADVISERING OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCIELE PLANNING EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door PROambt en/of PROambt Advies, hierna te noemen PROambt (of opdrachtgever), gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of overeenkomsten waarbij PROambt zich verplicht tot het leveren van diensten, de uitvoering van een opdracht en/of het op declaratiebasis leveren.  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door PROambt zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden PROambt slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen PROambt en de wederpartij zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4 PROambt is steeds bevoegd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen van de voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.

OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden PROambt slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 PROambt behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

UITVOERING

3.1 PROambt zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan PROambt het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door PROambt genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal PROambt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PROambt staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van PROambt bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

WIJZIGINGEN EN “MEERWERK”

7.1 PROambt zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal PROambt opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft PROambt het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 15 dagen na datum van factuur betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal direct een minimum vergoeding incassokosten ad € 40 in rekening worden gebracht. Als daartoe aanleiding is, kunnen ook hogere incassokosten worden gevorderd. Tevens zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 PROambt zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.5 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan PROambt ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan PROambt de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.8 In het kader van de efficiency stuurt PROambt conform de door het Ministerie van Financiën in 2009 aangegeven nieuwe regelgeving haar facturen uitsluitend nog elektronisch als pdf-factuur. Deze pdf-factuur voldoet aan alle wettelijke eisen en vermeldt alle informatie die op grond van eerdere wetgeving ook op de papieren factuur zou hebben gestaan. Door het verstrekken van een opdracht tot dienstverlening verklaart opdrachtgever met het bovenstaande akkoord te gaan.

NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 PROambt is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor PROambt redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van PROambt ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

PROambt is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

INSCHAKELING DERDEN

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van PROambt voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: € 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) het totaal bedongen honorarium voor het door PROambt verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is PROambt in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. PROambt staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtgever worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door PROambt niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. PROambt is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal PROambt vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van PROambt of door PROambt ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

VERVAL VAN RECHT

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens PROambt terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van PROambt bij de uitvoering van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Alle overeenkomsten tussen PROambt en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van PROambt in Nederland, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

KLACHTEN

Als opdrachtgever een klacht heeft over de afhandeling van onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij opdrachtgever ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van de klacht zullen wij z.s.m. contact met de opdrachtgever opnemen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan opdrachtgever met de klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257 – 2509 AN Den Haag – T 0900 3552248 – www.KiFiD.nl).

 

BAAN BAAN

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
 • BaanBaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BaanBaan B.V., gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55328326;
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een opdracht (heeft) verstrekt aan BaanBaan;
 • Partij(en): BaanBaan en/of Opdrachtgever;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst (van opdracht) die tussen BaanBaan en Opdrachtgever tot stand komt en waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
 1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BaanBaan.
 2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee gedeelten:

Hoofdstuk I: heeft betrekking op alle Overeenkomsten die BaanBaan met haar Opdrachtgevers sluit.

Hoofdstuk II: heeft specifiek betrekking op Overeenkomsten die BaanBaan met haar Opdrachtgevers sluit in het kader van het ter beschikking stellen van medewerkers door BaanBaan aan Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van BaanBaan en op alle Overeenkomsten strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen BaanBaan en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Niet alleen BaanBaan, maar ook alle personen en derden die bij de uitvoering van enige Overeenkomst door BaanBaan zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van BaanBaan zijn vrijblijvend en te allen tijde te herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen in offertes zijn, tenzij anders is overeengekomen, vermeld in euro en exclusief:
  • BTW en andere heffingen van overheidswege;
  • reis- en verblijfkosten.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht BaanBaan niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door BaanBaan en Opdrachtgever ondertekende offerte door BaanBaan retour is ontvangen, dan wel BaanBaan de opdracht schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) heeft bevestigd.
 2. De offerte en de opdrachtbevestiging zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan BaanBaan verstrekte informatie.
 3. De door Partijen ondertekende offerte en de opdrachtbevestiging worden geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke BaanBaan overeenkomstig haar uitsluitende oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BaanBaan ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart BaanBaan voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan BaanBaan onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 3. Eventuele extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of het niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

Het eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de resultaten van de dienstverlening van BaanBaan blijven te allen tijde bij BaanBaan berusten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Uitvoering van de opdracht

 1. BaanBaan spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. BaanBaan is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.
 3. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever BaanBaan in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn te gunnen voor voltooiing van de opdracht.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Ieder der Partijen is jegens de andere Partij gehouden de vertrouwelijke informatie van de andere Partij die haar in het kader van de Overeenkomst ter kennis is gekomen, vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor het doel van de Overeenkomst.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. BaanBaan heeft het recht te publiceren over de resultaten voortvloeiend uit de Overeenkomst, mits de privacy van de Opdrachtgever voldoende is gewaarborgd.
 4. Voorbenoemde beperking op het gebruik en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Partijen geldt niet voor informatie die (I) publiekelijk bekend is op het tijdstip van de mededeling daarvan; (II) dient te worden verstrekt als gevolg van een wettelijke verplichting of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Honorarium

 1. Facturatie door BaanBaan zal per maand geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 2. BaanBaan is gerechtigd een voorschot bij Opdrachtgever in rekening te brengen. BaanBaan is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een op haar rustende betalingsverplichting te verrekenen met betalingsverplichtingen van BaanBaan.
 4. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden in euro`s door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op een door BaanBaan aan te wijzen bankrekeningnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, hetgeen een fatale termijn betreft.
 5. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim door Opdrachtgever de wettelijke handelsrente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 1.255, dan wel indien deze kosten hoger zijn de werkelijke kosten.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van BaanBaan aanleiding geeft, is BaanBaan gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door BaanBaan te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is BaanBaan gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten. Al hetgeen Opdrachtgever aan BaanBaan uit welke hoofde ook verschuldigd is, is vanaf dat moment direct en volledig opeisbaar.
 7. Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, zijn de Opdrachtgevers jegens BaanBaan hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 10 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de ontdekkingen van het gebrek, althans binnen 30 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk aan BaanBaan te worden kenbaar gemaakt. Na het ongebruikt verstrijken van de klachttermijn, wordt de Overeenkomst door BaanBaan geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.
 2. Klachten met betrekking tot een factuur van BaanBaan dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan BaanBaan kenbaar te worden gemaakt. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Klachten ten aanzien van een factuur of ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft BaanBaan de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos herstellen of het opnieuw verrichten van de gebrekkige werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of niet zinvol is, is BaanBaan slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13. 4

Artikel 11 Looptijd en Opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten tussen Partijen die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen door ieder van de Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Overeenkomsten tussen Partijen die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk aan de andere Partij te geschieden, zo mogelijk met vermelding van de reden van opzegging.
 5. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de duur waarvoor zij is aangegaan is verstreken, heeft BaanBaan recht op een naar redelijkheid vast te stellen loon. Dit loon omvat tenminste de daadwerkelijk door BaanBaan in het kader van de Overeenkomst gemaakte uren alsmede een compensatie voor gemaakte kosten en geleden verlies. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling door Opdrachtgever, onder voorbehoud ter beschikking gesteld worden aan Opdrachtgever.
 6. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal BaanBaan desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, waarbij de in redelijkheid gemaakte kosten door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 12 Onmiddellijke beëindiging

 1. BaanBaan is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen, zonder tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever gehouden te zijn, indien:
 • opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst BaanBaan ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid binnen de door BaanBaan gestelde termijn uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van BaanBaan kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BaanBaan kan worden verwacht.;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van dan wel betaling aanvraagt, dan wel er beslag niet binnen drie maanden wordt opgeheven;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan.
 1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zijn alle vorderingen van BaanBaan op de Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 2. BaanBaan behoudt steeds alle rechten voortvloeiend uit de wet, waaronder het recht schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien BaanBaan jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door BaanBaan afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van BaanBaan beperkt tot het bedrag dat BaanBaan in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd exclusief doorbelaste loonsom, zulks met een maximum van € 100.000 (zegge: honderdduizend euro). Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan een half jaar, is de aansprakelijkheid voorts beperkt tot maximaal het declaratiebedrag exclusief doorbelaste loonsom over de laatste zes maanden.
 2. BaanBaan is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BaanBaan is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één (1) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht voor BaanBaan wordt verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan BaanBaan worden toegerekend en waardoor BaanBaan niet in staat is haar verplichtingen geheel of tendele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van goederen of diensten door derden, vernielingen, werkstakingen, ziekte van personeel, bedrijfs- en/of technische (computer) storingen, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. BaanBaan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BaanBaan zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover BaanBaan ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BaanBaan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 15 Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. BaanBaan behoudt zich het recht voor de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. BaanBaan stelt Opdrachtgever uiterlijk één maand voor het van kracht worden van de wijziging schriftelijk op de hoogte van de wijziging. Opdrachtgever wordt geacht bij voorbaat akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen, tenzij Opdrachtgever zich binnen twee weken na ontvangst van de mededeling van de wijziging schriftelijk tegen de wijziging verzet.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 3. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door BaanBaan zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

Artikel 16 Recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Mediators Federatie Nederland te Rotterdam.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BaanBaan haar vestigingsplaats heeft.

HOOFDSTUK II – BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE TER BESCHIKKING STELLEN MEDEWERKERS

Artikel 17 Ter beschikking van medewerkers en werkruimte

 1. Als BaanBaan daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst kosteloos een werkruimte en de benodigde (kantoor)faciliteiten aan BaanBaan ter beschikking.
 2. Als BaanBaan daarom verzoekt, stelt Opdrachtgever kosteloos medewerkers van haar eigen organisatie ter beschikking die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Deze medewerkers zullen hun werkzaamheden onder toezicht en leiding van de Opdrachtgever verrichten.

Artikel 18 Honorarium

 1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van BaanBaan, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
 2. BaanBaan kan de hoogte van de tarieven tussentijds aanpassen, ook in lopende Overeenkomsten. Prijsverhogingen zullen zijn gebaseerd op in het economisch verkeer gebruikelijke prijsindexcijfers. BaanBaan zal Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van wijzigingen in tarieven.
 3. Het honorarium van BaanBaan, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De omzetbelasting wordt afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij de dienstverlening is vrijgesteld van omzetbelasting.

Artikel 19 Aansprakelijkheid en Verzekering

 1. De Opdrachtgever die door bemiddeling van BaanBaan een persoon (hierna: de Gedetacheerde) werkzaamheden laat verrichten, draagt de leiding over de Gedetacheerde ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 draagt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:170, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart BaanBaan tegen aanspraken van derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6:170, lid 1 en lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart BaanBaan tegen aanspraken van de Gedetacheerde, bedoeld in het eerste lid, tot vergoeding van schade als bedoeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Opdrachtgever sluit voor de Gedetacheerde een adequate (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van Opdrachtgever respectievelijk door hem ingeschakelde derden jegens BaanBaan en de Gedetacheerde. Op eerste verzoek van BaanBaan verleent Opdrachtgever inzage in de polisvoorwaarden.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die door of namens BaanBaan zijn ontwikkeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven het eigendom van BaanBaan. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van BaanBaan. BaanBaan kan hieraan voorwaarden verbinden.
 2. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst.