Algemene voorwaarden

ADVISERING OP HET TERREIN VAN PENSIOENADMINISTRATIE, RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, FINANCIELE PLANNING EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door PROambt en/of PROambt Advies, hierna te noemen PROambt, gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of overeenkomsten waarbij PROambt zich verplicht tot het leveren van diensten, de uitvoering van een opdracht en/of het op declaratiebasis leveren.  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door PROambt zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden PROambt slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen PROambt en de wederpartij zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4 PROambt is steeds bevoegd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen van de voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.

OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden PROambt slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 PROambt behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

UITVOERING

3.1 PROambt zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan PROambt het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1 Alle door PROambt genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal PROambt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PROambt staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van PROambt bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

WIJZIGINGEN EN “MEERWERK”

7.1 PROambt zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal PROambt opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

HONORARIUM EN BETALING

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft PROambt het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 15 dagen na datum van factuur betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal direct een minimum vergoeding incassokosten ad € 40 in rekening worden gebracht. Als daartoe aanleiding is, kunnen ook hogere incassokosten worden gevorderd. Tevens zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 PROambt zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.5 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan PROambt ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan PROambt de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.8 In het kader van de efficiency stuurt PROambt conform de door het Ministerie van Financiën in 2009 aangegeven nieuwe regelgeving haar facturen uitsluitend nog elektronisch als pdf-factuur. Deze pdf-factuur voldoet aan alle wettelijke eisen en vermeldt alle informatie die op grond van eerdere wetgeving ook op de papieren factuur zou hebben gestaan. Door het verstrekken van een opdracht tot dienstverlening verklaart opdrachtgever met het bovenstaande akkoord te gaan.

NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1 PROambt is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor PROambt redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van PROambt ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

PROambt is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

INSCHAKELING DERDEN

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van PROambt voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: € 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) het totaal bedongen honorarium voor het door PROambt verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is PROambt in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. PROambt staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtgever worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door PROambt niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. PROambt is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal PROambt vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van PROambt of door PROambt ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

VERVAL VAN RECHT

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens PROambt terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van PROambt bij de uitvoering van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Alle overeenkomsten tussen PROambt en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van PROambt in Nederland, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

KLACHTEN

Als opdrachtgever een klacht heeft over de afhandeling van onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij opdrachtgever ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van de klacht zullen wij z.s.m. contact met de opdrachtgever opnemen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kan opdrachtgever met de klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257 – 2509 AN Den Haag – T 0900 3552248 – www.KiFiD.nl).