Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van PROambt B.V. en PROambt Advies B.V. (hierna te noemen PROambt) is vastgesteld op 21 juni 2022 en treedt in werking op 1 juli 2022. Een samenvatting van het vastgestelde beloningsbeleid is opgenomen in dienstverleningsdocument van ons kantoor en op de website www.proambt.nl.

PROambt is een dienstverlenende organisatie met dominante aandacht voor tevreden klanten, klantbehoud en klanttevredenheid op de lange termijn. Kwaliteit van de adviesprocessen en klanttevredenheid weegt aanmerkelijk zwaarder dan kwantitatieve groei en commercie.

Doel beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van PROambt is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zouden worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met het beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Voor wie geldt dit beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van PROambt.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • marktconform in verband met aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • klantbelang centraal
 • lange termijn doelstelling
 • transparant, eenvoudig
 • voldoen aan wet- en regelgeving
 • adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning

De volgende beloningsvormen komen voor binnen onze onderneming.

 • Vast salaris. Deze beloning is marktconform. Inschaling is onder andere afhankelijk van leeftijd, diplomabezit en relevante werkervaring. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
 • Jaarlijks 8% vakantietoeslag.
 • De directie kan een variabele beloning toekennen, afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het individueel functioneren.
 • De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 • Een aantal medewerkers ontvangt een (functie gebonden) onkostenvergoeding voor kosten die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Bij medewerkers die een studie volgen, die bijdraagt aan het verhogen van de kennis binnen het kantoor, worden de volledige studiekosten vergoed.
 • Auto van de zaak. Wanneer het bezoeken van relaties onderdeel uitmaakt van hun functie, kan aan een aantal medewerkers een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
 • Deelname aan collectieve pensioenregeling.
 • Belastingvrije vergoedingen op grond van de Werkkostenregeling; de directie beslist hierover.

Variabele beloning

De regeling voor variabele beloning is van toepassing op alle medewerkers van PROambt, die minimaal een ‘goede’ beoordeling van de kwaliteit van hun algehele functioneren hebben gekregen.

PROambt werkt met periodieke beoordelingen van de kwaliteit van het algehele functioneren van de medewerkers en kent de volgende beoordelingsniveaus:

 1. Onvoldoende Geen variabele beloning
 2. Matig Geen variabele beloning
 3. Voldoende Geen variabele beloning
 4. Goed Wel variabele beloning
 5. Zeer goed Wel variabele beloning

Een medewerker die op jaarbasis een ‘voldoende’ ,‘onvoldoende’ of ‘matige’ beoordeling van de kwaliteit van het functioneren heeft behaald en wel de bij de functie behorende doelstellingen heeft behaald, ontvangt dus geen variabele beloning.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het functioneren wordt door de directie gekeken naar de mate waarin medewerkers handelen in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

De variabele beloning is gerelateerd aan een groepsdoelstelling en niet-financiële doelstellingen. De variabele beloning is niet gekoppeld aan individuele financiële of omzet targets.

De hoogte van de variabele beloning is o.a. afhankelijk van het niveau van de behaalde prestatie. Indien medewerkers een goede tot zeer goede prestatie behalen bedraagt de variabele beloning voor directieleden en specialisten maximaal 20% van het vaste inkomen en voor de overige medewerkers maximaal 10% van het vaste inkomen.

De uitkering van de variabele beloning vindt in het eerste kwartaal van het volgend kalenderjaar plaats, mits de werknemer op 1 maart van dat jaar nog in actieve dienst is.

Beloningsmodel onderneming

De organisatie PROambt handelt altijd in het belang van de klant en zal passende adviezen verstrekken en adviseert en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • beloning op basis van provisie (door aanbieder)
 • beloning op basis van vaste fee (door klant)
 • beloning op basis van urendeclaratie (door klant)
 • combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden transparant gemaakt aan de klant via de website en het dienstverleningsdocument. Alle beloningen worden getoetst aan de principes van de norm dat de beloning niet kennelijk onredelijk mag zijn. Het interne beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing
Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming met betrekking tot:

 • continuïteit van de onderneming
 • beheersbaarheid van personeelskosten
 • onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • verloop personeel

Transparant beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantbehandeling (de klant staat centraal). Van ons interne beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten. De medewerkers van PROambt hebben op geen enkele wijze een direct of indirect financieel belang bij de uitkomsten van de adviesprocessen.

Evaluatie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is opgesteld door de directie van PROambt. Jaarlijks vindt in opdracht van de directie een evaluatie plaats van het gehanteerde beloningsbeleid en wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden, zoals:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? En waarop is dat gebaseerd?
 • Wanneer er actiepunten in de risicoanalyse zijn geconstateerd, dan wordt schriftelijk vastgelegd welke maatregelen moeten worden genomen en op welke termijn dit moet zijn gebeurd.

De directie van PROambt is verantwoordelijk voor de integere en onafhankelijke uitvoering van de evaluaties en risicoanalyses van het gehanteerde interne beloningsmodel.