Privacyverklaring

Privacyverklaring

PROambt hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, om u te informeren over onze (nieuwe) diensten, voor zover u hiertoe toestemming verleent en enkel zolang dit hiervoor nodig is. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

PROambt is een innovatief pensioenadviesbureau. PROambt adviseert werkgevers en werknemers uit de overheid en het bedrijfsleven over zekerheid van inkomen en pensioen. Wij vertalen de complexe wet- en regelgeving naar een uitleg in Jip en Janneke taal, waarbij voor elk “probleem”, naar een praktische oplossing wordt gezocht.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze diensten en de hieraan gerelateerde tools.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om – in het kader van onze diensten – uitvoering te geven aan de met onze Opdrachtgevers gesloten overeenkomsten. Vóóraf worden deze door onze specialisten uitgebreid geïnformeerd over onze producten en diensten en wat wij daarvoor nodig hebben. De gegevens bereiken ons op verschillende manieren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Waarvoor we uw gegevens specifiek gebruiken vindt u ook terug in de afzonderlijke inventarisatie die per dienst werd opgemaakt.

Verder willen wij u graag via e-mail of social media op de hoogte houden van onze diensten, voor zover u hiervoor toestemming verleent. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

PROambt deelt uw gegevens enkel met de hiervoor gespecialiseerde medewerkers (als verwerkers) en aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals eventueel ingehuurde financieel specialisten. Daar deze derden handelen namens PROambt, zijn er onderlinge verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Ten behoeve van dienstverlening van een beperkt aantal groepsfaciliteiten worden uw persoonsgegevens met een extern salarisadministratiekantoor gedeeld waarmee ook een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

We delen uw gegevens:

 • voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het kunnen opstellen van adviezen, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten;
 • enkel in gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld uw factuur niet hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Wij zijn onderdeel van de holding PROambt. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten zoals het crm-systeem en de financiële administratie/boekhouding. Persoonsgegevens worden alleen met andere entiteiten van de PROambt groep gedeeld nadat aanvullende dienstverlening met betreffende opdrachtgever is overeengekomen. In dit kader worden vervolgens ook bepaalde persoonsgegevens met andere entiteiten van de PROambt Groep gedeeld. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt derhalve uitsluitend plaats ten behoeve van onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze privacyverklaring.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn alle in de Europese Unie gevestigd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw account; iii) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;
 • Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan niet. De met opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft ook na intrekken van toestemming onveranderd van toepassing.

Beveiligingsmaatregelen en datalekken

PROambt zal de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen – die voldoen aan de geldende privacywet- en regelgeving en de stand der techniek – treffen die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Om hieraan te kunnen voldoen zal PROambt de verwerker informeren over de betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn en tijdig de benodigde informatie verstrekken in geval van wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens.

PROambt als verwerkingsverantwoordelijke acht genoemde maatregelen passend voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Omschrijving van de technische en organisatorische  beveiligingsmaatregelen die door PROambt zijn geïmplementeerd:

 • geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het periodiek updaten en implementeren  van het geüpdatet beveiligingsbeleid;
 • geheimhoudingsverplichtingen in arbeids- en inhuurovereenkomsten;
 • veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden;
 • logische toegangscontroles door middel van kennis, zoals password of uiterst persoonlijke toegangscodes;
 • controleren van toegekende rechten;
 • logging en controle van toegang tot het systeem (waaronder begrepen het controleren op tekenen van onrechtmatige toegang tot de Persoonsgegevens;
 • protocol digitale gedragscode /elektronische communicatie personeel;
 • herstel procedures;
 • voldoen aan de geheimhouding van onze overeenkomsten;
 • betrouwbaarheidseisen;
 • beveiligingsniveau;
 • data wordt bij PROambt op beveiligde servers opgeslagen.

De verwerker zal PROambt onverwijld, zonder onnodige vertraging, in kennis stellen nadat zij zich bewust is van een datalek. De bedoelde kennisgeving zal ten minste omvatten:

 • de aard van het datalek, bij benadering het benaderde aantal betrokkenen en het bijbehorende aantal betrokken persoonsgegevens;
 • de naam en contactgegevens waar meer informatie kan worden verkregen;
 • een beschrijving van de mogelijke gevolgen van het datalek;
 • de door de verwerker genomen maatregelen of voorstellen om het datalek aan te pakken, met inbegrip van, in voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke nadelige effecten ervan te beperken.

De verwerker zal PROambt ondersteunen bij het nakomen van de wettelijke informatieverplichtingen van een toezichthoudende autoriteit (AP) of betrokkenen bij datalekken.

Als de verwerker van mening is dat een verwerking onwettig is, zal hij de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door PROambt herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. PROambt geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens   

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens en kan deze gegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kunt u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw betreffende contactpersoon. U kunt hier ook een mail voor sturen naar secretariaat@proambt.nl.

Binnen de mogelijkheden van het gangbare privacybeleid en met uw toestemming kan onze Opdrachtgever over uw verzoek geïnformeerd worden.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met uw betreffende contactpersoon. U kunt hier ook een mail voor sturen naar secretariaat@proambt.nl.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd of u ontvangt hier geen reactie op, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.