Lage rekenrente zorgt voor hoge reservewaarden

By 29 oktober 2019Pensioenuitvoering

Lage rekenrente zorgt voor hoge reservewaarden

Het economisch klimaat heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de rente sterk is gedaald. Dagelijks is te horen hoe de financiële positie van pensioenfondsen verslechtert en welke impact dit heeft op de deelnemers. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Sinds dat jaar zijn gemeenten verplicht om een voorziening te hebben van de actuele waarde voor de pensioenbetalingen van haar wethouders. De rekenrente wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK vastgesteld. De rekenrente voor komend jaar is extreem verlaagd, wat ervoor zorgt dat gemeenten hogere reservewaarden moeten aanhouden.

De rekenrente voor 2019 was door het BZK vastgesteld op 1,577%. De recent gepubliceerde rekenrente voor 2020 is vastgesteld op 0,290%. Deze daling in rekenrente leidt tot een flinke verhoging van de gemeentelijke voorziening ten opzichte van vorig jaar. Volgens de wet moet dit geld namelijk beschikbaar zijn. Naar schatting heeft ongeveer een derde tot een kwart van de gemeenten niet voldoende reserves.

Om ervoor te zorgen dat gemeenten beter voorbereid zijn op deze fluctuaties in reservewaarden, heeft PROambt vorig jaar haar bekende Financieel Jaarverslag uitgebreid. Sinds vorig jaar biedt PROambt haar klanten bij elk Financieel Jaarverslag een interessante optie aan met berekeningen op basis van de nFTK-rekenregels. In Nederland houdt De Nederlandsche Bank toezicht op pensioenfondsen. Dit toezicht houdt in dat pensioenfondsen te allen tijde moeten voldoen aan de regelgeving uit het nieuw Financieel toetsingskader (nFTK). Verwacht wordt dat deze regelgeving ook van toepassing wordt op het APPA-fonds. Bij de totstandkoming van het APPA-fonds zal daarom waarschijnlijk door middel van een collectieve waardeoverdracht volgens nFTK grondslagen, een overdracht van opgebouwde pensioenrechten moeten plaatsvinden. De overdrachtswaarde die berekend wordt volgens nFTK grondslagen houdt nauwkeuriger rekening met de leeftijd en de levensverwachting van uw bestuurders dan dat de huidige methode van Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Bzk) dit doet.

Het Financieel Jaarverslag van PROambt met de nFTK rapportage biedt dus een helder totaaloverzicht. Logisch dat accountants de voorkeur geven aan deze nFTK methode. Gebaseerd op de huidige regelgeving verschaft het inzicht in de vereiste voorziening. Voor nu, maar ook als het APPA-fonds er is. Zo komt u als gemeente niet voor onaangename financiële verassingen te staan bij de komst van het APPA-fonds. Als u precies wil weten wat de nFTK-regelgeving voor de financiële verplichtingen uw organisatie betekent, kunt u contact opnemen met Duco van den As via duco@proambt.nl of per telefoon 06 461 50930.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Stuur een bericht naar