Category

Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen 2024

By | Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen

Per 1 januari 2024 heeft het pensioenfonds ABP de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren verhoogd met 3.03%.

De indexatie van Appa-pensioenen volgt de indexatie van de pensioenregeling van ambtenaren. Daarom zullen de Appa-pensioenen met ingang van 1 januari 2024 worden verhoogd met 3.03%.

 • Als PROambt de uitbetaling van Appa-pensioenen van uw bestuurders verzorgt, zal deze verhoging vanaf januari 2024 worden uitbetaald.
 • Als de gemeente de uitbetaling zelf verzorgt, kan de salarisadministratie de verhoging per 1 januari 2024 verwerken. In dat geval kan de pensioenbetaling met ingang van 1 januari 2024 met 3.03% worden verhoogd. Als sprake is van toeslagen op het pensioen waardoor een afwijkende verhoging geldt, zullen wij u daarover in januari apart informeren. Als wij u hier niet over informeren, is dit niet op uw gemeente van toepassing.

Mocht u vragen hebben, dan vragen wij u deze per e-mail te sturen aan appa@proambt.nl.

 

Indexatie Appa-pensioen 2023

By | Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen

Per 1 januari 2023 heeft het pensioenfonds ABP de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren verhoogd met 11,96%. Deze verhoging werd mogelijk door gewijzigde regelgeving en de dekkingsgraad van ABP.

De indexatie van Appa-pensioenen volgt de indexatie van de pensioenregeling van ambtenaren. Daarom zullen de Appa-pensioenen met ingang van 1 januari 2023 worden verhoogd met 11,96%.

 • Als PROambt de uitbetaling van Appa-pensioenen van uw bestuurders verzorgt, zal deze verhoging vanaf januari 2023 worden uitbetaald.
 • Als de gemeente de uitbetaling zelf verzorgt, kan de salarisadministratie de verhoging per 1 januari 2023 verwerken. In dat geval kan de pensioenbetaling met ingang van 1 januari 2023 met 11,96% worden verhoogd. Als sprake is van toeslagen op het pensioen waardoor een afwijkende verhoging geldt, zullen wij u daarover in januari apart informeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nabestaanden met een ANW-compensatie. Als wij u hier niet over informeren, is dit niet op uw gemeente van toepassing.

Mocht u vragen hebben, dan vragen wij u deze per e-mail te sturen aan appa@proambt.nl.

 

Parameters met ingang van 1 januari 2023

By | Pensioenuitvoering

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende parameters:

 • De rekenrente voor de Appa-voorziening bedraagt 2,472%.
 • De Appa-pensioenen worden met 11,96% verhoogd.
 • De franchise bedraagt € 16.350 (was € 13.350).
 • De maximum pensioengrondslag bedraagt € 128.810.
 • De OP/NP-premie bedraagt 8,37% van de pensioengrondslag met een maximum van (€ 128.810 -/- € 16.350) = € 112.460 (was 7.93% van € 101.516).
 • De IP-premie bedraagt 0,18% van de berekeningsgrondslag (franchise € 25.050).
 • Voor interessante achtergrondinformatie over de wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel verwijzen wij naar www.onsnieuwepensioen.nl en www.werkenaanonspensioen.nl.

Waardeoverdracht

By | Pensioenuitvoering

De raadsverkiezingen 2022 liggen al weer geruime tijd achter ons en de nieuwe colleges zijn inmiddels van start gegaan. Daarom is nu het ideale moment voor zowel de nieuw aangetreden bestuurders als voor de bestuurders die aftraden, om aandacht te besteden aan waardeoverdracht.

Het voordeel van waardeoverdracht voor de bestuurder is dat hij of zij de versnipperde pensioenopbouw onder één noemer brengt, waardoor de bestuurder in de toekomst pensioen ontvangt vanuit één instantie en een perfect overzicht heeft van de totale pensioenopbouw als politiek ambtsdrager en eventuele dienstverbanden elders.

Waarom is nu het ideale moment van waardeoverdracht? Op de eerste plaats zorgde de recente gemeenteraadsverkiezing voor verdere versnippering van de pensioenopbouw en ontstonden pensioenbreuken. Daarnaast is voor (nagenoeg) alle pensioenfondsen de dekkingsgraad voldoende hoog, zodat waardeoverdracht feitelijk mogelijk is.

Bent u nieuw aangetreden als bestuurder dan kunt u eenvoudig bij de Appa-coördinator van uw gemeente (inkomende) waardeoverdracht vanuit uw vorige functies aanvragen. Bent u eerder dit jaar afgetreden en heeft u al een nieuwe werkgever gevonden? Dan kunt u bij uw nieuwe werkgever (uitgaande) waardeoverdracht aanvragen.

In beide gevallen ontvangt u eerst een opgave van uw pensioenrechten en de bijbehorende overdrachtswaarde als basis voor uw definitieve besluitvorming. Het aanvragen van waardeoverdracht is vrijblijvend!

Wilt u deze informatie ook voorleggen of bespreken met nieuw aangetreden bestuurders?

Wijzigingen in de Appa-pensioenregeling

By | Pensioenuitvoering

Op 1 juli 2022 is de Wet aanpassing Appa inwerking getreden voor alle pensioenwijzigingen. Doel is het harmoniseren van de Appa-pensioenregeling met de ABP-pensioenregeling voor overheidspersoneel. Er blijven enkele uitzonderingen bestaan in verband met het bijzondere karakter van politieke functies. Tot slot resteert nog een wezenlijk verschil in financiering: fondsvorming Appa versus betaling vanuit de overheidsbegrotingen van de (decentrale) overheden.

Overzicht van de pensioenwijzigingen Appa (Staatscourant 15770 dd. 17-6-2022):

 • Met ingang van 1 juli 2022 geldt voor Appa-pensioenen de peildatumsystematiek. Daarmee wordt per 1 januari van het jaar (de peildatum) het pensioengevend salaris voor het gehele kalenderjaar vastgesteld. Wijzigingen in de loop van het jaar krijgen eerst vanaf 1 januari van het volgend jaar effect.
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt de pensioenopbouw tijdens de uitkering verlaagd van 100% naar 50% conform de regeling voor overheidspersoneel. Voor zittende bestuurders geldt overgangsrecht. Bij arbeidsongeschiktheid door dienstongeval blijft de pensioenopbouw in beginsel 100%.
 • De ANW-compensatie is vervallen per 1 oktober 2022. Desgewenst kunnen bestuurders zelf een vervangende voorziening treffen. Er geldt een overgangsregeling voor ongeneeslijk zieken op de ingangsdatum.
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt het Partnerpensioen weer kapitaalgedekt opgebouwd. Dat wil zeggen dat een deelnemer ook na het einde van zijn uitkeringstermijn tot aan de pensioendatum recht houdt op een partnerpensioen vergelijkbaar met het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Het pensioen opgebouwd tussen 2003 en 2022 blijft op risicobasis gefinancierd en vervalt na het einde van de uitkeringsperiode.
 • Deelnemers kunnen vanaf 1 juli 2023 op of rond de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens opnemen.
 • Met ingang van 1 juli 2022 heeft een bestuursorgaan het recht om zgn. kleine pensioenen -zonder toestemming van de deelnemer- in de vorm van waardeoverdracht over te dragen aan diens nieuwe uitvoerder.
 • Wezenpensioenen die ingaan na 1 juli 2022 hebben een eindleeftijd van 25 jaar (was 21 jaar).
 • Met ingang van 1 juli 2022 kan een bestuurder niet meer opteren voor het afzien van deelname aan de Appa-pensioenopbouw. Kortom deelname is dan altijd verplicht!
 • Met ingang van 1 juli 2022 komt de vermindering van het pensioengevend salaris met de overhevelingstoeslag te vervallen. Daardoor gaat het pensioengevend salaris omhoog.
 • De sollicitatieplicht vervalt vanaf 1 juli 2022 een jaar voor de AOW-leeftijd conform de regeling van de Werkloosheidswet.
 • Vanaf 1 juli 2022 vervalt (in beginsel) het recht op de Appa-uitkering bij vertrek naar het buitenland.

Indexatie Appa-pensioen 2022

By | Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen

Per 1 juli 2022 heeft het pensioenfonds ABP de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren verhoogd met 2,39%. Deze verhoging werd mogelijk door gewijzigde regelgeving en de dekkingsgraad van ABP. Ook wordt een nabetaling uitbetaald over de eerste helft van 2022.

De indexatie van Appa-pensioenen volgt de indexatie van de pensioenregeling van ambtenaren. Daarom zullen de Appa-pensioenen met ingang van 1 juli jl. worden verhoogd met 2,39%. De nabetaling wordt uitbetaald over elke maand dat een Appa-gerechtigde een Appa-pensioen ontving in de eerste helft van 2022.

 • Als PROambt de uitbetaling van Appa-pensioenen van uw bestuurders verzorgt, zal deze verhoging in juli 2022 worden uitbetaald. De nabetaling wordt uitbetaald in augustus en september.
 • Als de gemeente de uitbetaling zelf verzorgt, kan de salarisadministratie de verhoging per 1 juli 2022 verwerken. In dat geval kan de pensioenbetaling met ingang van 1 juli 2022 met 2,39% worden verhoogd. De eenmalige nabetaling bedraagt 2,39% over de in de eerste helft van 2022 uitbetaalde bedragen. Als sprake is van toeslagen op het pensioen waardoor een afwijkende verhoging geldt, zullen wij u daarover apart informeren in de komende 2 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nabestaanden met een ANW-compensatie. Als wij u hier niet over informeren, is dit niet op uw gemeente van toepassing.

Mocht u vragen hebben, dan vragen wij u deze per e-mail te sturen aan appa@proambt.nl.

 

Vervallen Anw-compensatie

By | Pensioenuitvoering

Vervallen Anw-compensatie

Bij overlijden van een bestuurder voor de pensioengerechtigde leeftijd, hebben nabestaanden in bepaalde gevallen recht op een ANW-compensatie. Met ingang van 1 oktober 2022 vervalt deze compensatie. Desgewenst kan een bestuurder een private verzekering afsluiten.

Coulanceregeling

Een bestuurder valt onder de coulanceregeling als deze op 1 juli 2022 al aantoonbaar ongeneeslijk ziek was en zich daardoor of om andere blijvende redenen niet meer, of alleen tegen zeer hoge kosten (namelijk een premie die minimaal twee keer zo hoog is als de basispremie) aanvullend kan verzekeren. De ANW-compensatie vervalt in dit geval niet. Wel dient de bestuurder zich uiterlijk 1 oktober 2022 te melden bij de gemeente waar deze het laatste werkzaam was, met bewijs dat voldaan wordt aan de voorwaarden en met het verzoek om van de coulanceregeling gebruik te maken.

Verzekering

Wanneer de bestuurder niet onder de coulanceregeling valt, kan een verzekering het vervallen van de ANW-compensatie compenseren. De bestuurder kan met een eigen verzekeringsadviseur bezien of een individuele verzekering mogelijk en aangewezen is. Meestal is hiervoor een medische beoordeling nodig.

Indien de gemeente waarvoor de bestuurder werkzaam was, voor ambtenaren een collectieve verzekering ANW-compensatie heeft afgesloten bij elipsLife, kan de bestuurder aan deze collectieve verzekering deelnemen. Voor meer informatie hierbij de link naar de achtergrondinformatie over de verzekering voor ambtenaren en naar de aanmeldwebsite. Voor deze collectieve verzekering is geen medische beoordeling nodig. Gewezen ambtsdragers die op grond van de Appa een voortgezette uitkering wegens invaliditeit (gaan) ontvangen, zijn uitgesloten van deze verzekeringsmogelijkheid bij elipsLife.

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken

De volledigde brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin dit verder wordt toegelicht, kunt u hier hier vinden.

 

Voorkom dat Appa voor de bestuurder een valkuil wordt

By | Pensioenuitvoering

Onze pensioenspecialisten ervaren regelmatig dat bestuurders de hoofdlijnen van het Appa ouderdomspensioen in theorie redelijk goed kennen, maar niet of nauwelijks inzicht hebben in de financiële gevolgen bij aftreden of overlijden. Laat staan dat men gefundeerd weet wat de netto inkomensgevolgen zijn bij de verschillende gebeurtenissen in het leven! Men realiseert zich nauwelijks de extreem belangrijke “details” zoals nabestaandenpensioen op risicobasis, waarbij na afloop van de Appa-uitkering het nabestaandenpensioen VOLLEDIG komt te vervallen!

Indien men zich deze gevolgen tijdig realiseert, kan men (desgewenst) effectief bijsturen. Ook kunnen de financiële gevolgen van pensioenbreuken worden beperkt door soms wel of juist niet te kiezen voor waardeoverdracht …

Een collectieve voorlichting over de Appa-pensioen- en uitkeringsregeling in de marge van een collegevergadering wordt door bestuurders sterk gewaardeerd en leidt daardoor tot veel individuele, verdiepende vragen over de concrete persoonlijke situatie van de bestuurder en/of zijn nabestaanden. Echter zoals een “schriftelijke cursus droogzwemmen” niet kan voorkomen dat men in het zwembad verdrinkt, zo zal een algemene presentatie over pensioenen niet bewerkstelligen dat men de persoonlijke financiële toekomst volledig doorgrond.

Een nuttige vervolgstap is een verdere concretisering naar de persoonlijke situatie. Bestuurders willen samen met een Appa-specialist hun persoonlijke financiële situatie inclusief de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, pensioen elders, neveninkomsten, pensioen als ondernemer of zelfstandige etc. doorrekenen. Tijdens een financieel adviesgesprek -toegesneden op de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van de bestuurder- worden alle gewenste bruto en netto scenario’s geanalyseerd. Het direct en tot in detail vergelijken van alle life-events geeft veel inzicht, zowel in cijfers, in tekst als in overzichtelijke grafieken.

Speciaal voor Appa-gerechtigden heeft PROambt software ontwikkeld om bestuurders het nodige inzicht te geven in de financiële gevolgen van alle life-events. Gemeenten kiezen er regelmatig voor om hun aan- en aftredende bestuurders een dergelijk financieel advies aan te bieden. Ook gelden aantrekkelijke voorwaarden als meerdere bestuurders gebruik maken van deze mogelijkheid.

Deze zoektocht naar financiële zekerheid en veiligheid wordt -veelal vanuit de zorgplicht als werkgever- aangeboden door de gemeente. Om de bestuurders en hun gezinnen te behoeden voor valkuilen …

Vrouw achter laptop bezig met Pensioenplanning

Loopbaanbegeleiding bestuurders

By | Pensioenuitvoering

Na afloop van een politiek ambt volgt een Appa-uitkering om de periode van tijdelijke werkloosheid met een effectief financieel vangnet te overbruggen. Hoofddoel is het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe professionele uitdaging om in het levensonderhoud te voorzien. De loopbaanbegeleiding moet voor bestuurders leiden tot een inspirerende en stimulerende werkkring. Vanuit de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers hebben zij recht op professionele loopbaanbegeleiding bij hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Voor de bestuursorganisatie speelt kostenbeheersing een voorname rol langs twee lijnen: enerzijds de forse kosten van loopbaanbegeleiding en anderzijds hoe sneller een nieuwe uitdaging wordt gevonden, hoe sneller de uitkeringsverplichtingen voor de gemeente dalen.

Hoe werkt dat in de praktijk? De bestuurder mag zelf een re-integratiebureau zoeken, waarbij de Wet Appa een kostenplafond hanteert van 20% van de jaarwedde. Na een kennismakingsgesprek komt een loopbaanbegeleidingstraject op gang. Iedere loopbaanadviseur start met het opstellen van een re-integratieplan en legt dit plan ter goedkeuring voor aan de uitvoeringsorganisatie. Soms leidt deze beoordeling door PROambt ertoe dat het ambitieniveau van het plan naar boven moet worden bijgesteld. Er moet dan een tandje bij … De praktijkervaringen van PROambt met de verschillende re-integratiebureaus laten zien dat de werkwijze van de organisaties ook verschillen laat zien in ambitieniveau, aanpak, tempo en succes. Hoelang duurt de aanloop om tot de eerste daadwerkelijke sollicitaties of marktverkenning te komen? Enkele weken, vele maanden of langer …?

Het meest voorkomende verdienmodel van re-integratiebureaus is het aanbieden van een project over de gehele Appa-uitkering voor een vast tarief. Toevalligerwijs ligt dat totaalbedrag meestal in de buurt van het gebruikelijke plafond (ca. € 15.000 tot € 20.000 per bestuurder). Indien een (hooggekwalificeerde) bestuurder in de huidige (zeer krappe) arbeidsmarkt erin slaagt om binnen een jaar een nieuwe uitdaging te vinden, zal het loopbaanadviesbureau na een beperkte investering in tijd een vorstelijke bonus opstrijken (restant van het vaste tarief). Om onverklaarbare redenen is een re-integratietraject voor een bestuurder een factor 2 a 3 duurder dan voor een “gewone” werknemer …

De uitvoeringsorganisatie PROambt kan uw organisatie op een aantal manieren helpen:

 • PROambt beoordeelt re-integratieplannen niet alleen op formele aspecten, maar ook op het geëtaleerd ambitieniveau en voortvarendheid van de aanpak. Regelmatig wordt een re-integratieplan op verzoek van PROambt bijgesteld;
 • PROambt evalueert -gedurende de looptijd van de Appa-uitkering iedere 3 maanden- de voortgang van het loopbaanbegeleidingstraject op conformiteit, doelgerichtheid en check op vereiste sollicitatieactiviteiten;
 • In de huidige arbeidsmarkt vinden hooggekwalificeerde professionals (zoals bestuurders) relatief eenvoudig en snel een nieuwe uitdaging. Dat hoeft geen jaren te duren. Wij adviseren u in gesprekken met re-integratiebureaus de hoogte van de “vaste” vergoeding bespreekbaar te maken of bijvoorbeeld aan te sturen op een vergoeding per jaar;
 • Desgewenst voert PROambt een second opinion uit op uw ontvangen re-integratie offertes;
 • PROambt werkt met verschillende re-integratiebureaus samen en heeft geen voorkeur voor bepaalde bureaus. Wel horen wij vanuit de overheidssector met enige regelmatig verbazing over de gehanteerde voorwaarden en kostenniveau;
 • Weet dat er ook re-integratiebureaus bestaan met een verdienmodel op basis van urendeclaratie. Bij succesvolle re-integratie binnen een jaar leidt dat tot aanzienlijke besparingen voor de bestuursorganisatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe colleges

By | Pensioenuitvoering

De rechtspositie Appa is complex en wijkt fors af van de reguliere rechtspositie van werknemers. Ook de pensioenregeling is sterk afwijkend, omdat wethouders nu eenmaal geen “gewone” werknemers zijn. Daarom vinden bijna alle gemeenten het belangrijk om hun huidige College kort voor de verkiezingen en het nieuwe College enkele maanden na de verkiezingen grondig te informeren over alle ins en outs van de Appa-regeling. Het begin is een voorlichtingsbijeenkomst voor het zittende College. In een presentatie van circa 1 uur -veelal in de marge van de wekelijkse college vergadering- laat PROambt haar licht schijnen over de relevante aandachtspunten voor de bestuurders.

Deze uitleg over de Appa-pensioen- en uitkeringsregeling wordt sterk gewaardeerd en leidt daardoor tot veel individuele, verdiepende vragen over de concrete persoonlijke situatie van de wethouder en/of zijn nabestaanden. De voorlichtingsbijeenkomst draagt dus aantoonbaar bij aan bewustwording. Maar zoals een “schriftelijke cursus droogzwemmen” niet kan voorkomen dat men in het zwembad verdrinkt, zo zal een algemene presentatie over pensioenen niet bewerkstelligen dat men de persoonlijke financiële toekomst volledig doorgrond.

Als vervolgstap wensen bestuurders veelal een verdere concretisering naar de persoonlijke situatie. Zij willen samen met een Appa-specialist hun persoonlijke financiële situatie doorrekenen inclusief de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, hun ouderdomspensioen elders, neveninkomsten, pensioen als ondernemer of zelfstandige etc. Ook willen zij in detail weten hoe het nabestaandenpensioen concreet uitpakt voor hun partner. Tijdens het financieel adviesgesprek -toegesneden op de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van de bestuurder- worden alle gewenste bruto en netto berekeningen uitgevoerd en relevante scenario’s doorgerekend. Het direct en tot in detail doorrekenen van alle gevolgen geeft veel inzicht, zowel in cijfers als in overzichtelijke grafieken.

Deze zoektocht naar zekerheid en inzicht wordt veelal -vanuit de zorgplicht als werkgever- aangeboden door de gemeente. Om hen te behoeden voor valkuilen … Voor nadere afspraken kunt u mailen met Roley Richardson via appa@proambt.nl.

Stuur een bericht naar