Category

Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen

By | Pensioenuitvoering

Indexatie Appa-pensioen

Per 1 juli 2022 heeft het pensioenfonds ABP de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren verhoogd met 2,39%. Deze verhoging werd mogelijk door gewijzigde regelgeving en de dekkingsgraad van ABP. Ook wordt een nabetaling uitbetaald over de eerste helft van 2022.

De indexatie van Appa-pensioenen volgt de indexatie van de pensioenregeling van ambtenaren. Daarom zullen de Appa-pensioenen met ingang van 1 juli jl. worden verhoogd met 2,39%. De nabetaling wordt uitbetaald over elke maand dat een Appa-gerechtigde een Appa-pensioen ontving in de eerste helft van 2022.

  • Als PROambt de uitbetaling van Appa-pensioenen van uw bestuurders verzorgt, zal deze verhoging in juli 2022 worden uitbetaald. De nabetaling wordt uitbetaald in augustus en september.
  • Als de gemeente de uitbetaling zelf verzorgt, kan de salarisadministratie de verhoging per 1 juli 2022 verwerken. In dat geval kan de pensioenbetaling met ingang van 1 juli 2022 met 2,39% worden verhoogd. De eenmalige nabetaling bedraagt 2,39% over de in de eerste helft van 2022 uitbetaalde bedragen. Als sprake is van toeslagen op het pensioen waardoor een afwijkende verhoging geldt, zullen wij u daarover apart informeren in de komende 2 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nabestaanden met een ANW-compensatie. Als wij u hier niet over informeren, is dit niet op uw gemeente van toepassing.

Mocht u vragen hebben, dan vragen wij u deze per e-mail te sturen aan appa@proambt.nl.

 

Vervallen Anw-compensatie

By | Pensioenuitvoering

Vervallen Anw-compensatie

Bij overlijden van een bestuurder voor de pensioengerechtigde leeftijd, hebben nabestaanden in bepaalde gevallen recht op een ANW-compensatie. Met ingang van 1 oktober 2022 vervalt deze compensatie. Desgewenst kan een bestuurder een private verzekering afsluiten.

Coulanceregeling

Een bestuurder valt onder de coulanceregeling als deze op 1 juli 2022 al aantoonbaar ongeneeslijk ziek was en zich daardoor of om andere blijvende redenen niet meer, of alleen tegen zeer hoge kosten (namelijk een premie die minimaal twee keer zo hoog is als de basispremie) aanvullend kan verzekeren. De ANW-compensatie vervalt in dit geval niet. Wel dient de bestuurder zich uiterlijk 1 oktober 2022 te melden bij de gemeente waar deze het laatste werkzaam was, met bewijs dat voldaan wordt aan de voorwaarden en met het verzoek om van de coulanceregeling gebruik te maken.

Verzekering

Wanneer de bestuurder niet onder de coulanceregeling valt, kan een verzekering het vervallen van de ANW-compensatie compenseren. De bestuurder kan met een eigen verzekeringsadviseur bezien of een individuele verzekering mogelijk en aangewezen is. Meestal is hiervoor een medische beoordeling nodig.

Indien de gemeente waarvoor de bestuurder werkzaam was, voor ambtenaren een collectieve verzekering ANW-compensatie heeft afgesloten bij elipsLife, kan de bestuurder aan deze collectieve verzekering deelnemen. Voor meer informatie hierbij de link naar de achtergrondinformatie over de verzekering voor ambtenaren en naar de aanmeldwebsite. Voor deze collectieve verzekering is geen medische beoordeling nodig. Gewezen ambtsdragers die op grond van de Appa een voortgezette uitkering wegens invaliditeit (gaan) ontvangen, zijn uitgesloten van deze verzekeringsmogelijkheid bij elipsLife.

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken

De volledigde brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin dit verder wordt toegelicht, kunt u hier hier vinden.

 

Voorkom dat Appa voor de bestuurder een valkuil wordt

By | Pensioenuitvoering

Onze pensioenspecialisten ervaren regelmatig dat bestuurders de hoofdlijnen van het Appa ouderdomspensioen in theorie redelijk goed kennen, maar niet of nauwelijks inzicht hebben in de financiële gevolgen bij aftreden of overlijden. Laat staan dat men gefundeerd weet wat de netto inkomensgevolgen zijn bij de verschillende gebeurtenissen in het leven! Men realiseert zich nauwelijks de extreem belangrijke “details” zoals nabestaandenpensioen op risicobasis, waarbij na afloop van de Appa-uitkering het nabestaandenpensioen VOLLEDIG komt te vervallen!

Indien men zich deze gevolgen tijdig realiseert, kan men (desgewenst) effectief bijsturen. Ook kunnen de financiële gevolgen van pensioenbreuken worden beperkt door soms wel of juist niet te kiezen voor waardeoverdracht …

Een collectieve voorlichting over de Appa-pensioen- en uitkeringsregeling in de marge van een collegevergadering wordt door bestuurders sterk gewaardeerd en leidt daardoor tot veel individuele, verdiepende vragen over de concrete persoonlijke situatie van de bestuurder en/of zijn nabestaanden. Echter zoals een “schriftelijke cursus droogzwemmen” niet kan voorkomen dat men in het zwembad verdrinkt, zo zal een algemene presentatie over pensioenen niet bewerkstelligen dat men de persoonlijke financiële toekomst volledig doorgrond.

Een nuttige vervolgstap is een verdere concretisering naar de persoonlijke situatie. Bestuurders willen samen met een Appa-specialist hun persoonlijke financiële situatie inclusief de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, pensioen elders, neveninkomsten, pensioen als ondernemer of zelfstandige etc. doorrekenen. Tijdens een financieel adviesgesprek -toegesneden op de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van de bestuurder- worden alle gewenste bruto en netto scenario’s geanalyseerd. Het direct en tot in detail vergelijken van alle life-events geeft veel inzicht, zowel in cijfers, in tekst als in overzichtelijke grafieken.

Speciaal voor Appa-gerechtigden heeft PROambt software ontwikkeld om bestuurders het nodige inzicht te geven in de financiële gevolgen van alle life-events. Gemeenten kiezen er regelmatig voor om hun aan- en aftredende bestuurders een dergelijk financieel advies aan te bieden. Ook gelden aantrekkelijke voorwaarden als meerdere bestuurders gebruik maken van deze mogelijkheid.

Deze zoektocht naar financiële zekerheid en veiligheid wordt -veelal vanuit de zorgplicht als werkgever- aangeboden door de gemeente. Om de bestuurders en hun gezinnen te behoeden voor valkuilen …

Vrouw achter laptop bezig met Pensioenplanning

Loopbaanbegeleiding bestuurders

By | Pensioenuitvoering

Na afloop van een politiek ambt volgt een Appa-uitkering om de periode van tijdelijke werkloosheid met een effectief financieel vangnet te overbruggen. Hoofddoel is het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe professionele uitdaging om in het levensonderhoud te voorzien. De loopbaanbegeleiding moet voor bestuurders leiden tot een inspirerende en stimulerende werkkring. Vanuit de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers hebben zij recht op professionele loopbaanbegeleiding bij hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Voor de bestuursorganisatie speelt kostenbeheersing een voorname rol langs twee lijnen: enerzijds de forse kosten van loopbaanbegeleiding en anderzijds hoe sneller een nieuwe uitdaging wordt gevonden, hoe sneller de uitkeringsverplichtingen voor de gemeente dalen.

Hoe werkt dat in de praktijk? De bestuurder mag zelf een re-integratiebureau zoeken, waarbij de Wet Appa een kostenplafond hanteert van 20% van de jaarwedde. Na een kennismakingsgesprek komt een loopbaanbegeleidingstraject op gang. Iedere loopbaanadviseur start met het opstellen van een re-integratieplan en legt dit plan ter goedkeuring voor aan de uitvoeringsorganisatie. Soms leidt deze beoordeling door PROambt ertoe dat het ambitieniveau van het plan naar boven moet worden bijgesteld. Er moet dan een tandje bij … De praktijkervaringen van PROambt met de verschillende re-integratiebureaus laten zien dat de werkwijze van de organisaties ook verschillen laat zien in ambitieniveau, aanpak, tempo en succes. Hoelang duurt de aanloop om tot de eerste daadwerkelijke sollicitaties of marktverkenning te komen? Enkele weken, vele maanden of langer …?

Het meest voorkomende verdienmodel van re-integratiebureaus is het aanbieden van een project over de gehele Appa-uitkering voor een vast tarief. Toevalligerwijs ligt dat totaalbedrag meestal in de buurt van het gebruikelijke plafond (ca. € 15.000 tot € 20.000 per bestuurder). Indien een (hooggekwalificeerde) bestuurder in de huidige (zeer krappe) arbeidsmarkt erin slaagt om binnen een jaar een nieuwe uitdaging te vinden, zal het loopbaanadviesbureau na een beperkte investering in tijd een vorstelijke bonus opstrijken (restant van het vaste tarief). Om onverklaarbare redenen is een re-integratietraject voor een bestuurder een factor 2 a 3 duurder dan voor een “gewone” werknemer …

De uitvoeringsorganisatie PROambt kan uw organisatie op een aantal manieren helpen:

  • PROambt beoordeelt re-integratieplannen niet alleen op formele aspecten, maar ook op het geëtaleerd ambitieniveau en voortvarendheid van de aanpak. Regelmatig wordt een re-integratieplan op verzoek van PROambt bijgesteld;
  • PROambt evalueert -gedurende de looptijd van de Appa-uitkering iedere 3 maanden- de voortgang van het loopbaanbegeleidingstraject op conformiteit, doelgerichtheid en check op vereiste sollicitatieactiviteiten;
  • In de huidige arbeidsmarkt vinden hooggekwalificeerde professionals (zoals bestuurders) relatief eenvoudig en snel een nieuwe uitdaging. Dat hoeft geen jaren te duren. Wij adviseren u in gesprekken met re-integratiebureaus de hoogte van de “vaste” vergoeding bespreekbaar te maken of bijvoorbeeld aan te sturen op een vergoeding per jaar;
  • Desgewenst voert PROambt een second opinion uit op uw ontvangen re-integratie offertes;
  • PROambt werkt met verschillende re-integratiebureaus samen en heeft geen voorkeur voor bepaalde bureaus. Wel horen wij vanuit de overheidssector met enige regelmatig verbazing over de gehanteerde voorwaarden en kostenniveau;
  • Weet dat er ook re-integratiebureaus bestaan met een verdienmodel op basis van urendeclaratie. Bij succesvolle re-integratie binnen een jaar leidt dat tot aanzienlijke besparingen voor de bestuursorganisatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe colleges

By | Pensioenuitvoering

De rechtspositie Appa is complex en wijkt fors af van de reguliere rechtspositie van werknemers. Ook de pensioenregeling is sterk afwijkend, omdat wethouders nu eenmaal geen “gewone” werknemers zijn. Daarom vinden bijna alle gemeenten het belangrijk om hun huidige College kort voor de verkiezingen en het nieuwe College enkele maanden na de verkiezingen grondig te informeren over alle ins en outs van de Appa-regeling. Het begin is een voorlichtingsbijeenkomst voor het zittende College. In een presentatie van circa 1 uur -veelal in de marge van de wekelijkse college vergadering- laat PROambt haar licht schijnen over de relevante aandachtspunten voor de bestuurders.

Deze uitleg over de Appa-pensioen- en uitkeringsregeling wordt sterk gewaardeerd en leidt daardoor tot veel individuele, verdiepende vragen over de concrete persoonlijke situatie van de wethouder en/of zijn nabestaanden. De voorlichtingsbijeenkomst draagt dus aantoonbaar bij aan bewustwording. Maar zoals een “schriftelijke cursus droogzwemmen” niet kan voorkomen dat men in het zwembad verdrinkt, zo zal een algemene presentatie over pensioenen niet bewerkstelligen dat men de persoonlijke financiële toekomst volledig doorgrond.

Als vervolgstap wensen bestuurders veelal een verdere concretisering naar de persoonlijke situatie. Zij willen samen met een Appa-specialist hun persoonlijke financiële situatie doorrekenen inclusief de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, hun ouderdomspensioen elders, neveninkomsten, pensioen als ondernemer of zelfstandige etc. Ook willen zij in detail weten hoe het nabestaandenpensioen concreet uitpakt voor hun partner. Tijdens het financieel adviesgesprek -toegesneden op de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van de bestuurder- worden alle gewenste bruto en netto berekeningen uitgevoerd en relevante scenario’s doorgerekend. Het direct en tot in detail doorrekenen van alle gevolgen geeft veel inzicht, zowel in cijfers als in overzichtelijke grafieken.

Deze zoektocht naar zekerheid en inzicht wordt veelal -vanuit de zorgplicht als werkgever- aangeboden door de gemeente. Om hen te behoeden voor valkuilen … Voor nadere afspraken kunt u mailen met Roley Richardson via appa@proambt.nl.

Afwikkeling Appa Kapitaalplan a.s.r.

By | Pensioenuitvoering

Dit onderwerp is alleen van belang voor gemeenten die in 2021 gebruik maakten van het Appa Kapitaalplan bij a.s.r. Loyalis. Eind vorig jaar heeft a.s.r. -als rechtsopvolger van Loyalis- haar Appa-dienstverlening beëindigd. Veel gemeenten zijn daarom overgestapt van a.s.r. naar de Appa Totaaloplossing van PROambt, teneinde de Appa-uitvoering te continueren. De administratieve transitie naar PROambt is begin januari 2022 succesvol afgerond.

Onderdeel van de uitvoering door a.s.r. was het Kapitaalplan Appa, waarin de gemeente een beleggingstegoed opbouwde om te voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen. Sinds 1 januari 2022 kan daaraan geen geld meer worden toegevoegd. Voor u resteert de vraag: Wat mag u of kunt u met het totaal opgebouwde beleggingstegoed doen? Natuurlijk kunt u dat opgebouwde beleggingstegoed bij a.s.r. laten staan. Het zal dan op de toekomstige pensioendatum van de voormalige bestuurders ineens worden uitbetaald aan de gemeente. U kunt echter het opgebouwde beleggingstegoed ook eerder laten uitbetalen aan de gemeente. Wat is verstandig om te doen?

Bepalend is of de gemeente een gegarandeerd rendement ontvangt over het beleggingstegoed. Een gegarandeerd rendement van bijv. 3% geeft een hoger dan marktconform rendement binnen de kaders van de wet FIDO en dan verdient het aanbeveling om het beleggingstegoed zo lang mogelijk bij a.s.r. te laten staan. Ontvangt u echter geen gegarandeerd rendement, dan is versnelde overdracht van het beleggingstegoed aan de gemeentelijke voorziening te overwegen. De gemeente bespaart dan in ieder geval de jaarlijkse uitvoeringskosten, zoals de contractuele beleggingsfee.

Overigens biedt a.s.r. vanaf 1 januari 2022 niet meer de mogelijkheid om een Appa-pensioenuitkering aan te kopen, waarmee de verzekeraar zorgt voor levenslange uitbetaling van het maandelijkse pensioen. Het opgebouwde beleggingstegoed van de bestuurder zal uiterlijk op diens AOW-datum in alle gevallen ineens aan de gemeente worden uitgekeerd. De gemeente moet vervolgens zelf de maandelijkse uitbetaling van het pensioen verzorgen dan wel uitbesteden.

Werkwijze rondom verkiezingen

By | Pensioenuitvoering

Werkwijze rondom verkiezingen

De datum van 16 maart aanstaande staat zeker in uw agenda. De verkiezingen voor de gemeenteraad 2022. Het is het vierjaarlijkse startpunt van wisselingen in het College  en veel mutaties in uw bestand aan Appa-gerechtigden.

De afgelopen periode heeft PROambt alle voorbereidingen getroffen om de snelle, foutloze en ongestoorde verwerking van alle mutaties rondom de uitvoering van de Appa-pensioenen en uitkeringen te garanderen. Het Appa-dashboard is volledig geactualiseerd en zal binnenkort verder worden uitgebreid op het gebied van de voorziening en reservewaarden. Wij komen daar rond de zomer op terug. Ook heeft PROambt in december en januari jl. een groot aantal (voormalig a.s.r. Loyalis) klanten verwelkomd en naadloos in de administratie opgenomen. Kortom PROambt is er helemaal klaar voor … !

Natuurlijk zal het team van PROambt u ook de komende maanden -rondom de verkiezingen- maximaal ontzorgen, alle Appa-problemen uit handen nemen en u tijdig helpen herinneren aan relevante deadlines en actiepunten. Hoe gaan wij dat samen oppakken?

De hoofdlijn is heel simpel. U meldt in het Appa-dashboard de nieuwe deelnemers aan en voert alle achterliggende mutaties, zoals datum aftreden, in. PROambt zorgt voor de rest …!

Daarmee voorkomen wij veel procedurele vragen van u of de wethouders en zal veelvuldig mailen en bellen over administratieve kwesties overbodig worden.

Wenst u een persoonlijke rondleiding in het Appa-dashboard? Geef dan even een seintje aan Roley en wij maken direct een Teams-afspraak om samen alle ins en outs van het Dashboard toe te lichten.

Nadat u de mutaties van aan- en aftredende bestuurders heeft ingevoerd, gaat PROambt direct aan de slag. Zo zullen wij de afgetreden wethouders benaderen met relevante informatie over uitgaande waardeoverdracht, sollicitatieplicht en aangeven hoe neveninkomsten via de beveiligde website kunnen worden doorgegeven. De afgetreden wethouder krijgt automatisch recht op wachtgeld en kan in het Dashboard zelf aangeven of hij/zij wenst af te zien van de uitbetaling ervan. Bij het afzien van de betaling blijft het recht op wachtgeld wel behouden, maar vervallen (tijdelijk) de bijbehorende verplichtingen, zoals het registreren van neveninkomsten en sollicitatieplicht. Dit heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen!

De aangetreden wethouders ontvangen per direct een welkomstpakket met nadere informatie over o.a. de Appa-regelingen, pensioenopbouw en inkomende waardeoverdracht.

Omdat PROambt alle mutaties real time verwerkt, gaat het opvolgen van alle mutaties bliksemsnel. Daags na verwerking van de mutaties ziet u op detailniveau de actuariële berekeningen, zoals de budgettaire gevolgen voor de gemeentelijke voorziening en de financiële risico’s van de gemeente. Ook zorgen wij automatisch voor het aanpassen van uw verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid aan de nieuw berekende risicokapitalen.

 

Recente wetswijzigingen Appa

By | Pensioenuitvoering

Vorig jaar heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhof veel stof doen opwaaien met zijn wachtgeld. Dit samen met het pensioenakkoord hebben aanleiding gegeven om de Appa-regeling grondig onder de loep te nemen. Onder andere in verband met de harmonisering van het partner- en wezenpensioen met de regeling voor het overheidspersoneel, is er een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Appa. Wij zetten een aantal van de wetsvoorstellen voor u op een rij.

Wachtgeld

Tot op heden was het uitgangspunt van het ministerie van BZK, dat een bestuurder alleen kon afzien van wachtgeld op de ingangsdatum van het wachtgeld. Indien de bestuurder op een later moment alsnog wilde afzien van wachtgeld, dan moest het reeds ontvangen totaalbedrag worden terugbetaald.

Sinds begin 2020 maakt Binnenlandse Zaken een onderscheid tussen het afzien van het recht op wachtgeld en het verzoek om de uitkering niet uit te betalen. Door (tijdelijk) af te zien van de betaling van het wachtgeld, blijft het onderliggende recht op wachtgeld intact. Mocht de situatie van de betrokkene veranderen dan kan deze terugvallen op het vangnet. Gedurende de periode dat geen betaling van wachtgeld plaatsvindt, is er ook geen pensioenopbouw.

Voor nieuwe gevallen zal tijdens wachtgeld het opbouwpercentage gehalveerd worden. De lopende uitkeringen blijven volgens huidige wetgeving opbouwen.

Vervallen sollicitatieplicht

Voorgesteld wordt om de sollicitatieplicht in lijn te brengen met de Werkloosheidswet (WW) door de sollicitatieplicht één jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te laten vervallen. Daarnaast is er geen sollicitatieplicht als de Appa-uitkering niet tot uitbetaling komt op verzoek van de voormalige bestuurder.

Partnerpensioen

Sinds 1 januari 2018 vindt voor overheidswerknemers in de ABP-pensioenregeling de opbouw van het partnerpensioen weer plaats op basis van kapitaaldekking. Voorgesteld wordt om de Appa-regeling op overeenkomstige wijze aan te passen. Hierdoor is er geen verschil meer in partnerpensioen bij overlijden voor en na de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er geen Anw-compensatie meer voor de nieuwe gevallen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de dag volgend op de dag van het overlijden en eindigt bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd. De huidige eindleeftijd is 21 jaar.

Afkoop klein pensioen en automatische waardeoverdracht

Sinds 1 augustus 2019 is het systeem van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking. Zo worden meerdere kleine pensioenen samengevoegd tot een groter pensioen.

Voorgesteld wordt om afkoop klein pensioen en “automatische” waardeoverdracht klein pensioen in de Appa te introduceren.

Doorbraak in persoonlijk pensioenadvies

By | Pensioenuitvoering

Bijna alle werknemers zijn na afloop van een persoonlijk pensioenadviesgesprek aangenaam verrast over de financiële uitkomsten en de slimme combinaties. Hun verwachtingen qua netto besteedbaar inkomen worden veelal overtroffen. De vertaling van cao- en sectorbeleid en pensioenregelingen naar concreet netto besteedbaar inkomen voorziet in een grote behoefte. En voegt derhalve veel waarde toe aan alle afspraken op cao- en sectorniveau.

PROambt wil financiële en pensioenplanning met een deskundige adviseur voor alle werknemers toegankelijk maken. Uiteraard met advies op topniveau, een rapport om trots op te zijn en een doorbraak qua kosten. Hoe ziet deze vernieuwde toonaangevende aanpak eruit?

De eerste stap is dat de werkgever zich aanmeldt bij het FrontOffice Tool en de emailadressen van de betrokken werknemer(s) verstrekt. Vanaf dat moment wordt de werkgever volledig ontzorgd. PROambt nodigt de werknemers uit, verzamelt alle benodigde informatie met de Joost-App en plant de afspraken.

Op het afgesproken tijdstip start de adviseur een beeldverbinding (Teams of Zoom i.v.m. Corona) en zal het real-time adviesprogramma ‘Later is Nu’ stapsgewijs worden doorlopen. Actuariële berekeningen (eerder met pensioen, deeltijdpensioen, hoog/laag etc.) worden geïntegreerd met focus op de huishoudportemonnee (inclusief partner, deeltijdsalaris, echtscheiding, lijfrente etc.). Alle relevante scenario’s passeren de revue (dus bijvoorbeeld AOW, demotie, regeling zware beroepen, generatiepact, pensioenplanning, sectorale regelingen, fiscaliteit). Het centrale vertrekpunt is niet het werknemerspensioen, maar de gezinsportemonnee met alle inkomstenbronnen. Juist deze herkenbaarheid zorgt voor overzicht en inzicht.

Onze vernieuwde aanpak maakt financiële advisering tegen beperkte kosten mogelijk. Werknemers ervaren betrouwbaar en persoonlijk advies met het menselijke gevoel van zekerheid in een complexe wereld. Laat u verrassen. Bel 06 – 5540 0028 of mail met liavandenheuvel@proambt.nl.

Corona en voortschrijdend inzicht

By | Pensioenuitvoering

Sinds de uitbraak van Corona begin maart lag de focus van iedere organisatie primair op de continuïteit van de dienstverlening en leerde iedereen in no-time met Teams of Zoom omgaan. Enkele maanden later breekt overal de visie door dat Corona langdurige en blijvende gevolgen heeft voor de “normale” manier van werken. Nu zelfs alle zomervakantieplannen moeten worden bijgesteld, verwacht bijna iedereen dat terugkeer naar het “nieuwe normaal” eerder een kwestie is van jaren dan van maanden … En dus verlegt een groeiend aantal organisaties de beleidsfocus naar de nieuwe anderhalve meter maatschappij.

Dat betekent veel veranderingen voor iedereen individueel. Veel werknemers zien veranderingen met enthousiasme als een nieuwe uitdaging. Sommige (meer seniore) werknemers vragen zich wellicht af: Wil ik dit nog wel? Ook dreigt een groeiende groep werknemers achter te blijven of kunnen niet (meer) mee komen. Hier ligt een forse uitdaging voor HR-functionarissen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen met individueel maatwerk.

Maar ook op organisatie niveau zijn bezuinigingen en reorganisaties te verwachten. De voorkeur gaat dan meestal uit naar Generatiepact, regeling Zware Beroepen, Vitaliteitsregeling en Vroegpensioen. Ook klinkt de roep om herintroductie van een soort VUT-regeling om bezuinigingen te combineren met beperking van de groeiende werkloosheid. Werknemers zullen aan dit soort vrijwillige regelingen alleen deelnemen als zij de gevolgen voor hun persoonlijke portemonnee vooraf en in detail kennen.

Wilt u daarover eens van gedachten wisselen dan kunt u contact opnemen met Georges van Beerendonk. Hij is per mail bereikbaar via georgesvanbeerendonk@proambt.nl of per telefoon 0655419502.

Stuur een bericht naar