Category

Pensioenuitvoering

Werkwijze rondom verkiezingen

By | Pensioenuitvoering

Werkwijze rondom verkiezingen

De datum van 16 maart aanstaande staat zeker in uw agenda. De verkiezingen voor de gemeenteraad 2022. Het is het vierjaarlijkse startpunt van wisselingen in het College  en veel mutaties in uw bestand aan Appa-gerechtigden.

De afgelopen periode heeft PROambt alle voorbereidingen getroffen om de snelle, foutloze en ongestoorde verwerking van alle mutaties rondom de uitvoering van de Appa-pensioenen en uitkeringen te garanderen. Het Appa-dashboard is volledig geactualiseerd en zal binnenkort verder worden uitgebreid op het gebied van de voorziening en reservewaarden. Wij komen daar rond de zomer op terug. Ook heeft PROambt in december en januari jl. een groot aantal (voormalig a.s.r. Loyalis) klanten verwelkomd en naadloos in de administratie opgenomen. Kortom PROambt is er helemaal klaar voor … !

Natuurlijk zal het team van PROambt u ook de komende maanden -rondom de verkiezingen- maximaal ontzorgen, alle Appa-problemen uit handen nemen en u tijdig helpen herinneren aan relevante deadlines en actiepunten. Hoe gaan wij dat samen oppakken?

De hoofdlijn is heel simpel. U meldt in het Appa-dashboard de nieuwe deelnemers aan en voert alle achterliggende mutaties, zoals datum aftreden, in. PROambt zorgt voor de rest …!

Daarmee voorkomen wij veel procedurele vragen van u of de wethouders en zal veelvuldig mailen en bellen over administratieve kwesties overbodig worden.

Wenst u een persoonlijke rondleiding in het Appa-dashboard? Geef dan even een seintje aan Roley en wij maken direct een Teams-afspraak om samen alle ins en outs van het Dashboard toe te lichten.

Nadat u de mutaties van aan- en aftredende bestuurders heeft ingevoerd, gaat PROambt direct aan de slag. Zo zullen wij de afgetreden wethouders benaderen met relevante informatie over uitgaande waardeoverdracht, sollicitatieplicht en aangeven hoe neveninkomsten via de beveiligde website kunnen worden doorgegeven. De afgetreden wethouder krijgt automatisch recht op wachtgeld en kan in het Dashboard zelf aangeven of hij/zij wenst af te zien van de uitbetaling ervan. Bij het afzien van de betaling blijft het recht op wachtgeld wel behouden, maar vervallen (tijdelijk) de bijbehorende verplichtingen, zoals het registreren van neveninkomsten en sollicitatieplicht. Dit heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen!

De aangetreden wethouders ontvangen per direct een welkomstpakket met nadere informatie over o.a. de Appa-regelingen, pensioenopbouw en inkomende waardeoverdracht.

Omdat PROambt alle mutaties real time verwerkt, gaat het opvolgen van alle mutaties bliksemsnel. Daags na verwerking van de mutaties ziet u op detailniveau de actuariële berekeningen, zoals de budgettaire gevolgen voor de gemeentelijke voorziening en de financiële risico’s van de gemeente. Ook zorgen wij automatisch voor het aanpassen van uw verzekeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid aan de nieuw berekende risicokapitalen.

 

Recente wetswijzigingen Appa

By | Pensioenuitvoering

Vorig jaar heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhof veel stof doen opwaaien met zijn wachtgeld. Dit samen met het pensioenakkoord hebben aanleiding gegeven om de Appa-regeling grondig onder de loep te nemen. Onder andere in verband met de harmonisering van het partner- en wezenpensioen met de regeling voor het overheidspersoneel, is er een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Appa. Wij zetten een aantal van de wetsvoorstellen voor u op een rij.

Wachtgeld

Tot op heden was het uitgangspunt van het ministerie van BZK, dat een bestuurder alleen kon afzien van wachtgeld op de ingangsdatum van het wachtgeld. Indien de bestuurder op een later moment alsnog wilde afzien van wachtgeld, dan moest het reeds ontvangen totaalbedrag worden terugbetaald.

Sinds begin 2020 maakt Binnenlandse Zaken een onderscheid tussen het afzien van het recht op wachtgeld en het verzoek om de uitkering niet uit te betalen. Door (tijdelijk) af te zien van de betaling van het wachtgeld, blijft het onderliggende recht op wachtgeld intact. Mocht de situatie van de betrokkene veranderen dan kan deze terugvallen op het vangnet. Gedurende de periode dat geen betaling van wachtgeld plaatsvindt, is er ook geen pensioenopbouw.

Voor nieuwe gevallen zal tijdens wachtgeld het opbouwpercentage gehalveerd worden. De lopende uitkeringen blijven volgens huidige wetgeving opbouwen.

Vervallen sollicitatieplicht

Voorgesteld wordt om de sollicitatieplicht in lijn te brengen met de Werkloosheidswet (WW) door de sollicitatieplicht één jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te laten vervallen. Daarnaast is er geen sollicitatieplicht als de Appa-uitkering niet tot uitbetaling komt op verzoek van de voormalige bestuurder.

Partnerpensioen

Sinds 1 januari 2018 vindt voor overheidswerknemers in de ABP-pensioenregeling de opbouw van het partnerpensioen weer plaats op basis van kapitaaldekking. Voorgesteld wordt om de Appa-regeling op overeenkomstige wijze aan te passen. Hierdoor is er geen verschil meer in partnerpensioen bij overlijden voor en na de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er geen Anw-compensatie meer voor de nieuwe gevallen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de dag volgend op de dag van het overlijden en eindigt bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd. De huidige eindleeftijd is 21 jaar.

Afkoop klein pensioen en automatische waardeoverdracht

Sinds 1 augustus 2019 is het systeem van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking. Zo worden meerdere kleine pensioenen samengevoegd tot een groter pensioen.

Voorgesteld wordt om afkoop klein pensioen en “automatische” waardeoverdracht klein pensioen in de Appa te introduceren.

Doorbraak in persoonlijk pensioenadvies

By | Pensioenuitvoering

Bijna alle werknemers zijn na afloop van een persoonlijk pensioenadviesgesprek aangenaam verrast over de financiële uitkomsten en de slimme combinaties. Hun verwachtingen qua netto besteedbaar inkomen worden veelal overtroffen. De vertaling van cao- en sectorbeleid en pensioenregelingen naar concreet netto besteedbaar inkomen voorziet in een grote behoefte. En voegt derhalve veel waarde toe aan alle afspraken op cao- en sectorniveau.

PROambt wil financiële en pensioenplanning met een deskundige adviseur voor alle werknemers toegankelijk maken. Uiteraard met advies op topniveau, een rapport om trots op te zijn en een doorbraak qua kosten. Hoe ziet deze vernieuwde toonaangevende aanpak eruit?

De eerste stap is dat de werkgever zich aanmeldt bij het FrontOffice Tool en de emailadressen van de betrokken werknemer(s) verstrekt. Vanaf dat moment wordt de werkgever volledig ontzorgd. PROambt nodigt de werknemers uit, verzamelt alle benodigde informatie met de Joost-App en plant de afspraken.

Op het afgesproken tijdstip start de adviseur een beeldverbinding (Teams of Zoom i.v.m. Corona) en zal het real-time adviesprogramma ‘Later is Nu’ stapsgewijs worden doorlopen. Actuariële berekeningen (eerder met pensioen, deeltijdpensioen, hoog/laag etc.) worden geïntegreerd met focus op de huishoudportemonnee (inclusief partner, deeltijdsalaris, echtscheiding, lijfrente etc.). Alle relevante scenario’s passeren de revue (dus bijvoorbeeld AOW, demotie, regeling zware beroepen, generatiepact, pensioenplanning, sectorale regelingen, fiscaliteit). Het centrale vertrekpunt is niet het werknemerspensioen, maar de gezinsportemonnee met alle inkomstenbronnen. Juist deze herkenbaarheid zorgt voor overzicht en inzicht.

Onze vernieuwde aanpak maakt financiële advisering tegen beperkte kosten mogelijk. Werknemers ervaren betrouwbaar en persoonlijk advies met het menselijke gevoel van zekerheid in een complexe wereld. Laat u verrassen. Bel 06 – 5540 0028 of mail met liavandenheuvel@proambt.nl.

Corona en voortschrijdend inzicht

By | Pensioenuitvoering

Sinds de uitbraak van Corona begin maart lag de focus van iedere organisatie primair op de continuïteit van de dienstverlening en leerde iedereen in no-time met Teams of Zoom omgaan. Enkele maanden later breekt overal de visie door dat Corona langdurige en blijvende gevolgen heeft voor de “normale” manier van werken. Nu zelfs alle zomervakantieplannen moeten worden bijgesteld, verwacht bijna iedereen dat terugkeer naar het “nieuwe normaal” eerder een kwestie is van jaren dan van maanden … En dus verlegt een groeiend aantal organisaties de beleidsfocus naar de nieuwe anderhalve meter maatschappij.

Dat betekent veel veranderingen voor iedereen individueel. Veel werknemers zien veranderingen met enthousiasme als een nieuwe uitdaging. Sommige (meer seniore) werknemers vragen zich wellicht af: Wil ik dit nog wel? Ook dreigt een groeiende groep werknemers achter te blijven of kunnen niet (meer) mee komen. Hier ligt een forse uitdaging voor HR-functionarissen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen met individueel maatwerk.

Maar ook op organisatie niveau zijn bezuinigingen en reorganisaties te verwachten. De voorkeur gaat dan meestal uit naar Generatiepact, regeling Zware Beroepen, Vitaliteitsregeling en Vroegpensioen. Ook klinkt de roep om herintroductie van een soort VUT-regeling om bezuinigingen te combineren met beperking van de groeiende werkloosheid. Werknemers zullen aan dit soort vrijwillige regelingen alleen deelnemen als zij de gevolgen voor hun persoonlijke portemonnee vooraf en in detail kennen.

Wilt u daarover eens van gedachten wisselen dan kunt u contact opnemen met Georges van Beerendonk. Hij is per mail bereikbaar via georgesvanbeerendonk@proambt.nl of per telefoon 0655419502.

Corona en ondersteunenende functies

By | Pensioenuitvoering

De Coronacrisis is niet alleen een zaak van leven en dood, maar heeft ook blijvende gevolgen voor organisaties en hun bedrijfsvoering. Van die verstrekkende gevolgen worden enkele contouren langzaam zichtbaar … Corona beïnvloedt de werkwijze (aanzienlijk meer thuiswerken, minder reistijd, aanpassing kantooromgeving), de veranderende communicatie (conference calls, toenemende automatisering), management stijl (van controleren naar bottom line beoordeling, efficiënter vergaderen), organisatiecultuur (iedereen runt zijn eigen “winkel”, flexibeler werktijden) enzovoort. Ook breekt het inzicht door dat na de Coronacrisis de wereld blijvend zal veranderen, denk aan thuiswerken, beeldbellen in plaats van reizen etc.

De laatste tijd klinkt steeds meer bewondering (en ook opluchting!) door dat management geledingen en beleidsadviseurs zich zo snel en overtuigend hebben aangepast aan het nieuwe werken, waardoor allerlei administratieve en beleidsprocessen nagenoeg ongestoord doorlopen. Maar geldt dat ook voor alle ondersteunende en facilitaire functies? Hoeveel catering is er nodig als iedereen thuiswerkt? Wat gebeurt er met de functie van een afdelingssecretaresse in het Zoom-tijdperk? Hoeveel kantoor gebonden functies (portier, secretariaat, bode, koffie etc.) vervallen bij thuiswerken?

De precieze gevolgen van de Coronacrisis zijn nog volstrekt onduidelijk. Verandert er de komende jaren weinig of niets in de organisatieprocessen? Of vormt Corona een omslagpunt naar het kantelen van organisatiestructuren richting een kleinere overheid bestaande uit een deskundige kern van beleidsspecialisten en een aanzienlijk kleinere schil van ondersteuning en administratie? Dat er weinig verandert in de kantoororganisatie lijkt echter onwaarschijnlijk …

Een grondige strategische personeelsplanning in uw organisatie is dan noodzakelijk inclusief actualisering naar de meest recente ontwikkelingen. De organisatie is dan klaar voor de toekomst. De aanzwellende roep om strategische bezuinigingen kan daarmee adequaat gepareerd worden.

Uniforme rekenmethodiek voor Appa-wethouders

By | Pensioenuitvoering

Verschillende scenario’s voor uw pensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht 

Tot kort geleden konden pensioenfondsen hun eigen interpretatie geven van het te bereiken pensioen. Maar wat betekenen deze cijfers? Is uw pensioen zoveel waard als u denkt? De Europese regelgeving benadrukt dat de hoogte van het pensioen (=koopkracht) niet vaststaat en dat er rekening gehouden moet worden met inflatie. Om dit inzichtelijk te maken worden de pensioenuitkomsten voortaan weergegeven in een optimistisch, neutraal en pessimistisch scenario. Deze bedragen vindt u terug in uw Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Wat betekent dat? 

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u een afbeelding met 3 pijlen. De middelste pijl geeft het verwachte eindresultaat aan (neutraal scenario). Dit bedrag gebruikt u om na te gaan of het pensioenbedrag voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee pijlen laten zien hoe het bedrag aan te ontvangen pensioen kan veranderen als de economische situatie voor langere tijd erg mee- of juist tegenzit. Het doel hiervan is dat deelnemers een inschatting kunnen maken van hun toekomstige pensioenresultaat bij hun financiële planning.  

Laat u adviseren! 

Wist u dat de financiële situatie bij 45% van de huidige gepensioneerden niet is wat ze van verwacht hebben? Pas als u met pensioen gaat, weet u welk bedrag u gaat krijgen. In de tussentijd kunnen de verschillende bedragen veranderen als er ontwikkelingen zijn in de markt. Daarom is het van belang dat u regelmatig de pensioenbedragen in de gaten houdt zodat u tijdig kunt bijsturenPROambt kan u adviseren bij uw financiële planningWilt u meer inzicht in uw financiële toekomst? Neem dan contact op met een van onze financieel adviseurs. 

Corona en slim bezuinigen

By | Pensioenuitvoering

De Coronacrisis begon als een gezondheidscrisis met een economische crisis tot gevolg. Voor veel overheidsorganisaties veroorzaakt de Coronacrisis ook een begrotingscrisis. Gemeenten zien het begrotingstekort stijgen met miljoenen euro’s per maand! En dus ontstaat snel de roep om fors te bezuinigen. Ook klinkt overal de conclusie dat de nodige haast geboden is, omdat het probleem per maand blijft doorgroeien. Maar hoe combineer je nu zorgvuldige besluitvorming met snel financieel effect?

De traditionele aanpak via een strategisch beleidsplan met een sociale paragraaf, gevolgd door afstemming over een sociaal plan en reorganisatie leidt in ieder geval dit jaar niet meer tot daadwerkelijke “damage control” voor de gemeentelijke begroting. Wat is er dan wel nodig? Er moet snel iets gebeuren. Er moet slim bezuinigd worden. Er moet strategisch bezuinigd worden.

Alle lokale overheden hebben grote en dagelijks groeiende financiële problemen en zoeken naar “quick wins”. Dat kan op verschillende manieren, waarvan enkele hier genoemd worden:

  • Toepassen van individueel maatwerk toegesneden op bepaalde doelgroepen, leeftijdsgroepen of functiegroepen
  • Decentraal bezuinigen op afdelingsniveau in plaats van centraal bezuinigen op organisatieniveau
  • Risicogroepen Corona mogelijkheid bieden van vervroegd pensioen
  • Voor de hand liggende maatwerkaanpak versneld oppakken (krenten uit de pap halen)
  • Op basis van vrijwilligheid aanbieden van vroegpensioen in plaats van gedwongen ontslagen
  • Reduceren vergrijzing in ondersteunende functies omdat thuiswerken allerlei kantoorgebonden functies (afdelingssecretariaat, bedrijfsrestaurant, schoonmaak etc.) boventallig dreigen te worden.

Zestig plussers blijven tegenwoordig langer doorwerken, veelal zelfs tot de AOW-leeftijd. Soms doen zij dat uit overtuiging en drive, maar het wordt ook heel vaak ingegeven door onbekendheid met de praktische mogelijkheden en de financiële gevolgen van vervroegd (deeltijd)pensioen. En juist daarbij kan PROambt helpen. Bijna alle werknemers die PROambt de afgelopen jaren heeft geadviseerd, zijn na afloop van het individueel pensioenadviesgesprek zeer enthousiast over hun persoonlijke pensioenmogelijkheden, zelfs bij vervroegde pensionering. Meestal worden de verwachtingen over de hoogte van hun netto besteedbaar inkomen ruim overtroffen. Dit enthousiasme zet aan tot actie en stimuleert om daadwerkelijk eerder met pensioen te gaan. Ook zonder kostbare vertrekregeling. Zoekt u snelle en slimme bezuinigingen? Bel Hans van den As  06 524 11655

Slim alternatief voor een WIA-uitkering

By | Pensioenuitvoering

Door de opgeschoven AOW-leeftijd richting 67 jaar en het afschaffen van allerlei vroegpensioenregelingen moet iedereen tegenwoordig fors langer doorwerken dan enkele jaren geleden. Gelukkig halen steeds meer mensen fluitend de opgeschoven finish, maar ook groeit het aantal mensen dat voortijdig moet afhaken in het zicht van de finish. Door ziekte, door afnemende belastbaarheid, mentale belasting of door lichamelijk ongemak.

Voor iedere zestigplusser is het na een loopbaan van (bijna) 40 jaar extra zuur om arbeidsongeschikt te worden. Dan klinkt vroegpensioen of deeltijdwerken aanmerkelijk beter als afsluiting van een langjarige loopbaan. En ook voor de werkgever is dat een socialere oplossing, die hem bovendien veel geld bespaart!

De normale weg van ziek naar arbeidsongeschiktheid leidt via afkeuring naar een WIA-uitkering. Een goed werkgever kan zijn werknemers deze lijdensweg besparen. Kan iemand nog wel werken, maar minder uren per week? Dan kan een maatwerkvariant van een generatiepact een aantrekkelijk alternatief vormen. Is iemand (bijna) volledig arbeidsongeschikt, dan kan gedacht worden aan een maatwerkoplossing gebaseerd op vervroegd pensioen.

Beide oplossingen lijken op het eerste gezicht kostbaar, maar wat kost een werknemer die uitstroomt naar een WIA-uitkering? De werkgever betaalt de eerste twee jaar van ziekte 170% van het jaarsalaris en vervolgens gedurende een aantal jaren 70% van het jaarsalaris per jaar. U kunt als werkgever circa 50% van deze kosten besparen door eens met PROambt te sparren.  Bel eens met Hans van den As voor meer info.

Recht op APPA-uitkering en de uitbetaling ervan

By | Pensioenuitvoering

Bij aftreden wordt aan de bestuurder een APPA-uitkering toegekend. Bestuurders kunnen volgens de interpretatie van het ministerie van BZK alleen afzien van de APPA-uitkering per de ingangsdatum van de uitkering. PROambt heeft altijd deze interpretatie van het ministerie gevolgd. Andere uitvoerders hanteerden een afwijkende interpretatie.

Op dit moment bestudeert het ministerie de mogelijkheden om het recht op een APPA-uitkering te behouden, maar (tijdelijk) af te zien van de feitelijke uitbetaling. PROambt is in overleg met BZK hierover. Uitgangspunt van dit overleg is dat er geen verschil mag zijn tussen beleid en werkwijze van de verschillende APPA-uitvoerders. Wij houden u op de hoogte …

Wat betekent IORP voor u?

By | Pensioenuitvoering

Pensioenfondsen vallen onder de richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision Directive (IORP). De IORP-richtlijn is de Europese richtlijn voor pensioenen. Het doel van de IORP II-richtlijn is het bevorderen van een goede tweede pijler pensioen in de Europese Unie.

Tot kort geleden konden pensioenfondsen hun eigen interpretatie geven van het te bereiken pensioen. Maar wat betekenen deze cijfers? Is uw pensioen zoveel waard als u denkt? De Europese regelgeving benadrukt dat de hoogte van het pensioen (=koopkracht) niet vaststaat en dat er rekening gehouden moet worden met inflatie. Om dit inzichtelijk te maken worden de pensioenuitkomsten voortaan weergegeven in een optimistisch, neutraal en pessimistisch scenario.

PROambt berekent -aan de hand van tweeduizend economische simulaties- deze scenario’s per deelnemer conform de Uniforme rekenmethodiek voor pensioenuitvoerders (URM). De economische simulaties houden rekening met onder andere indexatie, vermindering van pensioenaanspraken en -rechten.

In de pensioencommunicaties vanaf dit jaar zullen de (gewezen) bestuurders drie bedragen zien op hun uniform pensioenoverzicht en ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het doel hiervan is dat deelnemers een realistische inschatting kunnen maken van hun toekomstige pensioenresultaat bij hun financiële planning.

Stuur een bericht naar