Recente wetswijzigingen Appa

Recente wetswijzigingen Appa

Vorig jaar heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhof veel stof doen opwaaien met zijn wachtgeld. Dit samen met het pensioenakkoord hebben aanleiding gegeven om de Appa-regeling grondig onder de loep te nemen. Onder andere in verband met de harmonisering van het partner- en wezenpensioen met de regeling voor het overheidspersoneel, is er een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Appa. Wij zetten een aantal van de wetsvoorstellen voor u op een rij.

Wachtgeld

Tot op heden was het uitgangspunt van het ministerie van BZK, dat een bestuurder alleen kon afzien van wachtgeld op de ingangsdatum van het wachtgeld. Indien de bestuurder op een later moment alsnog wilde afzien van wachtgeld, dan moest het reeds ontvangen totaalbedrag worden terugbetaald.

Sinds begin 2020 maakt Binnenlandse Zaken een onderscheid tussen het afzien van het recht op wachtgeld en het verzoek om de uitkering niet uit te betalen. Door (tijdelijk) af te zien van de betaling van het wachtgeld, blijft het onderliggende recht op wachtgeld intact. Mocht de situatie van de betrokkene veranderen dan kan deze terugvallen op het vangnet. Gedurende de periode dat geen betaling van wachtgeld plaatsvindt, is er ook geen pensioenopbouw.

Voor nieuwe gevallen zal tijdens wachtgeld het opbouwpercentage gehalveerd worden. De lopende uitkeringen blijven volgens huidige wetgeving opbouwen.

Vervallen sollicitatieplicht

Voorgesteld wordt om de sollicitatieplicht in lijn te brengen met de Werkloosheidswet (WW) door de sollicitatieplicht één jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te laten vervallen. Daarnaast is er geen sollicitatieplicht als de Appa-uitkering niet tot uitbetaling komt op verzoek van de voormalige bestuurder.

Partnerpensioen

Sinds 1 januari 2018 vindt voor overheidswerknemers in de ABP-pensioenregeling de opbouw van het partnerpensioen weer plaats op basis van kapitaaldekking. Voorgesteld wordt om de Appa-regeling op overeenkomstige wijze aan te passen. Hierdoor is er geen verschil meer in partnerpensioen bij overlijden voor en na de pensioengerechtigde leeftijd. Ook is er geen Anw-compensatie meer voor de nieuwe gevallen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen gaat in op de dag volgend op de dag van het overlijden en eindigt bij het bereiken van de 25-jarige leeftijd. De huidige eindleeftijd is 21 jaar.

Afkoop klein pensioen en automatische waardeoverdracht

Sinds 1 augustus 2019 is het systeem van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking. Zo worden meerdere kleine pensioenen samengevoegd tot een groter pensioen.

Voorgesteld wordt om afkoop klein pensioen en “automatische” waardeoverdracht klein pensioen in de Appa te introduceren.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar