Wijzigingen in de Appa-pensioenregeling

By 20 december 2022Pensioenuitvoering

Wijzigingen in de Appa-pensioenregeling

Op 1 juli 2022 is de Wet aanpassing Appa inwerking getreden voor alle pensioenwijzigingen. Doel is het harmoniseren van de Appa-pensioenregeling met de ABP-pensioenregeling voor overheidspersoneel. Er blijven enkele uitzonderingen bestaan in verband met het bijzondere karakter van politieke functies. Tot slot resteert nog een wezenlijk verschil in financiering: fondsvorming Appa versus betaling vanuit de overheidsbegrotingen van de (decentrale) overheden.

Overzicht van de pensioenwijzigingen Appa (Staatscourant 15770 dd. 17-6-2022):

 • Met ingang van 1 juli 2022 geldt voor Appa-pensioenen de peildatumsystematiek. Daarmee wordt per 1 januari van het jaar (de peildatum) het pensioengevend salaris voor het gehele kalenderjaar vastgesteld. Wijzigingen in de loop van het jaar krijgen eerst vanaf 1 januari van het volgend jaar effect.
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt de pensioenopbouw tijdens de uitkering verlaagd van 100% naar 50% conform de regeling voor overheidspersoneel. Voor zittende bestuurders geldt overgangsrecht. Bij arbeidsongeschiktheid door dienstongeval blijft de pensioenopbouw in beginsel 100%.
 • De ANW-compensatie is vervallen per 1 oktober 2022. Desgewenst kunnen bestuurders zelf een vervangende voorziening treffen. Er geldt een overgangsregeling voor ongeneeslijk zieken op de ingangsdatum.
 • Met ingang van 1 juli 2022 wordt het Partnerpensioen weer kapitaalgedekt opgebouwd. Dat wil zeggen dat een deelnemer ook na het einde van zijn uitkeringstermijn tot aan de pensioendatum recht houdt op een partnerpensioen vergelijkbaar met het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Het pensioen opgebouwd tussen 2003 en 2022 blijft op risicobasis gefinancierd en vervalt na het einde van de uitkeringsperiode.
 • Deelnemers kunnen vanaf 1 juli 2023 op of rond de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het door hun opgebouwde pensioen ineens opnemen.
 • Met ingang van 1 juli 2022 heeft een bestuursorgaan het recht om zgn. kleine pensioenen -zonder toestemming van de deelnemer- in de vorm van waardeoverdracht over te dragen aan diens nieuwe uitvoerder.
 • Wezenpensioenen die ingaan na 1 juli 2022 hebben een eindleeftijd van 25 jaar (was 21 jaar).
 • Met ingang van 1 juli 2022 kan een bestuurder niet meer opteren voor het afzien van deelname aan de Appa-pensioenopbouw. Kortom deelname is dan altijd verplicht!
 • Met ingang van 1 juli 2022 komt de vermindering van het pensioengevend salaris met de overhevelingstoeslag te vervallen. Daardoor gaat het pensioengevend salaris omhoog.
 • De sollicitatieplicht vervalt vanaf 1 juli 2022 een jaar voor de AOW-leeftijd conform de regeling van de Werkloosheidswet.
 • Vanaf 1 juli 2022 vervalt (in beginsel) het recht op de Appa-uitkering bij vertrek naar het buitenland.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar