Loopbaanbegeleiding bestuurders

Loopbaanbegeleiding bestuurders

Na afloop van een politiek ambt volgt een Appa-uitkering om de periode van tijdelijke werkloosheid met een effectief financieel vangnet te overbruggen. Hoofddoel is het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe professionele uitdaging om in het levensonderhoud te voorzien. De loopbaanbegeleiding moet voor bestuurders leiden tot een inspirerende en stimulerende werkkring. Vanuit de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers hebben zij recht op professionele loopbaanbegeleiding bij hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Voor de bestuursorganisatie speelt kostenbeheersing een voorname rol langs twee lijnen: enerzijds de forse kosten van loopbaanbegeleiding en anderzijds hoe sneller een nieuwe uitdaging wordt gevonden, hoe sneller de uitkeringsverplichtingen voor de gemeente dalen.

Hoe werkt dat in de praktijk? De bestuurder mag zelf een re-integratiebureau zoeken, waarbij de Wet Appa een kostenplafond hanteert van 20% van de jaarwedde. Na een kennismakingsgesprek komt een loopbaanbegeleidingstraject op gang. Iedere loopbaanadviseur start met het opstellen van een re-integratieplan en legt dit plan ter goedkeuring voor aan de uitvoeringsorganisatie. Soms leidt deze beoordeling door PROambt ertoe dat het ambitieniveau van het plan naar boven moet worden bijgesteld. Er moet dan een tandje bij … De praktijkervaringen van PROambt met de verschillende re-integratiebureaus laten zien dat de werkwijze van de organisaties ook verschillen laat zien in ambitieniveau, aanpak, tempo en succes. Hoelang duurt de aanloop om tot de eerste daadwerkelijke sollicitaties of marktverkenning te komen? Enkele weken, vele maanden of langer …?

Het meest voorkomende verdienmodel van re-integratiebureaus is het aanbieden van een project over de gehele Appa-uitkering voor een vast tarief. Toevalligerwijs ligt dat totaalbedrag meestal in de buurt van het gebruikelijke plafond (ca. € 15.000 tot € 20.000 per bestuurder). Indien een (hooggekwalificeerde) bestuurder in de huidige (zeer krappe) arbeidsmarkt erin slaagt om binnen een jaar een nieuwe uitdaging te vinden, zal het loopbaanadviesbureau na een beperkte investering in tijd een vorstelijke bonus opstrijken (restant van het vaste tarief). Om onverklaarbare redenen is een re-integratietraject voor een bestuurder een factor 2 a 3 duurder dan voor een “gewone” werknemer …

De uitvoeringsorganisatie PROambt kan uw organisatie op een aantal manieren helpen:

  • PROambt beoordeelt re-integratieplannen niet alleen op formele aspecten, maar ook op het geëtaleerd ambitieniveau en voortvarendheid van de aanpak. Regelmatig wordt een re-integratieplan op verzoek van PROambt bijgesteld;
  • PROambt evalueert -gedurende de looptijd van de Appa-uitkering iedere 3 maanden- de voortgang van het loopbaanbegeleidingstraject op conformiteit, doelgerichtheid en check op vereiste sollicitatieactiviteiten;
  • In de huidige arbeidsmarkt vinden hooggekwalificeerde professionals (zoals bestuurders) relatief eenvoudig en snel een nieuwe uitdaging. Dat hoeft geen jaren te duren. Wij adviseren u in gesprekken met re-integratiebureaus de hoogte van de “vaste” vergoeding bespreekbaar te maken of bijvoorbeeld aan te sturen op een vergoeding per jaar;
  • Desgewenst voert PROambt een second opinion uit op uw ontvangen re-integratie offertes;
  • PROambt werkt met verschillende re-integratiebureaus samen en heeft geen voorkeur voor bepaalde bureaus. Wel horen wij vanuit de overheidssector met enige regelmatig verbazing over de gehanteerde voorwaarden en kostenniveau;
  • Weet dat er ook re-integratiebureaus bestaan met een verdienmodel op basis van urendeclaratie. Bij succesvolle re-integratie binnen een jaar leidt dat tot aanzienlijke besparingen voor de bestuursorganisatie.

Hans weet alles over Joost®

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Hans weet alles over Pensioenuitvoering

Stuur een bericht Bel 06 524 11655

Georges weet alles over Generatiepact

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Kristel weet alles over Mobiliteit

Stuur een bericht Bel 06 552 58472

Georges weet alles over Duurzame Inzetbaarheid

Stuur een bericht Bel 06 554 19502

Stuur een bericht naar