Category

Generatiepact

DE WERELD DRAAIT DOOR …

By | Generatiepact

De Coronacrisis heeft uw reguliere jaarplanning waarschijnlijk flink in de war geschopt, en toch draait de wereld door …

Het is van groot belang dat alle voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar ongestoord voortgang vinden. Daarom staat ook dit jaar het tijdig en adequaat toesnijden van de personeelsformatie voor het studiejaar 2020 / 2021 centraal. Of u nu te kampen heeft met het (grootschalig) oplossen van strategische personeelsplanning, invoeren van seniorenbeleid, een reorganisatie of individueel maatwerk voor enkelingen, in alle gevallen moet er iets gebeuren. Maar wat is verstandig, handig en vooral betaalbaar?

PROambt heeft de afgelopen jaren een groot aantal ROC’s bijgestaan en hun medewerkers op pensioengebied individueel geadviseerd. Graag houden wij onze praktijkervaring voor u beschikbaar bij het uitwerken van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, vitaliteitsbeleid en het individueel adviseren van uw medewerkers. Vooral in de complicerende samenloop met BAPO-overgangsrecht. Momenteel vinden alle individuele pensioenadviesgesprekken plaats via een beeldverbinding, waardoor extra flexibiliteit ontstaat. Daarom geldt voor alle gesprekken met individuele werknemers die plaatsvinden voor 1 juli 2020 een aantrekkelijk actietarief zowel voor grotere groepen als voor enkelingen.

Bel eens met Hans van den As 06 5241 1655.

Generatiepact deskundige

De wereld draait door …

By | Generatiepact

De Coronacrisis heeft uw reguliere jaarplanning waarschijnlijk flink in de war geschopt, en toch draait de wereld door …

Het is van groot belang dat alle voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar ongestoord voortgang vinden. Daarom staat ook dit jaar het tijdig en adequaat toesnijden van de personeelsformatie voor het studiejaar 2020 / 2021 centraal. Of u nu te kampen heeft met het (grootschalig) oplossen van strategische personeelsplanning, invoeren van seniorenbeleid, een reorganisatie of individueel maatwerk voor enkelingen, in alle gevallen moet er iets gebeuren. Maar wat is verstandig, handig en vooral betaalbaar?

PROambt heeft de afgelopen jaren een groot aantal ROC’s bijgestaan en hun medewerkers op pensioengebied individueel geadviseerd. Graag houden wij onze praktijkervaring voor u beschikbaar bij het uitwerken van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, vitaliteitsbeleid en het individueel adviseren van uw medewerkers. Vooral in de complicerende samenloop met BAPO-overgangsrecht. Momenteel vinden alle individuele pensioenadviesgesprekken plaats via een beeldverbinding, waardoor extra flexibiliteit ontstaat. Daarom geldt voor alle gesprekken met individuele werknemers die plaatsvinden voor 1 juli 2020 een aantrekkelijk actietarief zowel voor grotere groepen als voor enkelingen. Bel eens met Hans van den As 06 5241 1655.

Vrouw achter laptop bezig met Pensioenplanning

Corona is geen showstopper

By | Generatiepact

Vorige week hebben wij u reeds bericht dat alle pensioenadviesgesprekken gewoon doorgaan, maar wel via een beeldverbinding. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke pensioengesprekken, maar ook de voorlichtingsbijeenkomsten gaan door in de vorm van een Webinar. Met de beeldverbinding zit de werknemer (soms een beetje onwennig) thuis en lijkt het gesprek met de adviseur op afstand een beetje vreemd. Achteraf zijn alle werknemers erg enthousiast over het pensioenadviesgesprek via internet. Zelfs voor wie deze manier van communiceren een eerste kennismaking was met deze moderne techniek.

PROambt maakt gebruik van video-tool ‘Zoom Meetings’ dat gebruikersvriendelijk is. Het werkt in de praktijk heel simpel. De adviseur stuurt een link en de werknemer klikt op die link, en alles gaat verder vanzelf … De werknemer krijgt enkele vragen of het computergeluid aanstaat en of de computercamera aanstaat. Vervolgens komt de werknemer automatisch “aan tafel” bij de adviseur. Uiteraard kan ook de partner bij het gesprek aanschuiven.

Omdat ieders reistijd ook flink is afgenomen (zonder auto of fiets van de woonkamer naar de zolderkamer …), blijft er meer tijd over voor andere dingen. En mocht u zich thuis vervelen? Wij propageren daarom het motto “heeft u niets te doen, denk dan eens aan je pensioen …”

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

By | Generatiepact

Door de Corona-crisis verlopen alle individuele pensioenadviesgesprekken sinds begin maart via een beeldverbinding. Dat is natuurlijk even wennen voor zowel werknemer als adviseur. En toch, de reacties zijn onverdeeld positief! Daardoor besparen de adviseurs van PROambt kostbare reistijd en reiskosten. En dat geldt zeker als het om slechts 1 of 2 pensioengesprekken per werkgever gaat …

Daarom bieden wij vanaf nu alle werkgevers pensioenadviesgesprekken voor hun werknemers aan tegen een substantieel lager tarief. In plaats van € 995 per individueel gesprek betaalt u vanaf nu slechts € 595 per gesprek, een blijvend kostenvoordeel van 40%. Via een beeldverbinding zal een deskundig adviseur uw werknemer overzicht en inzicht geven in de financiële toekomst, het generatiepact of vervroegde pensionering. Uiteraard met de professionaliteit en de persoonlijke aandacht die men van PROambt mag verwachten. Na afloop ontvangt de werknemer per post een duidelijk rapport met de besproken alternatieven. Ook neemt PROambt de organisatie uit handen, maakt alle afspraken en verzorgt alle voorbereidingen, zodat u er als werkgever verder niets aan hoeft te doen.

En voor alle gesprekken die plaatsvinden vóór 1 juni 2020 geldt bovendien een extra voordeel. De komende 2 maanden is het actietarief € 495 per persoon. Hebt u 1 of enkele kandidaten? Stuur hun e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en naam naar frontoffice@proambt.nl en wij regelen de rest ! Alle tarieven zijn exclusief BTW.

PROambt biedt spijtoptanten Generatiepact herkansing

By | Generatiepact

Een Generatiepact is een mooi instrument. Maar je moet het wel op de juiste manier bespelen. Het wordt alleen aantoonbaar succesvol als de op te lossen problemen en doelen vooraf helder gedefinieerd zijn. Ook dienen de parameters van het Generatiepact naadloos op die doelen aan te sluiten. Zo niet, dan kunnen de resultaten tegenvallen. Maar het is nooit te laat voor een herkansing.

Het Generatiepact is geen vastomlijnde regeling maar een set bouwstenen, waarmee allerlei constructies kunnen worden gemaakt. Gebeurt dit niet deskundig, dan wordt het een bouwval. Bij de evaluatie van Generatiepacten blijkt regelmatig dat de resultaten teleurstellen. Dit omdat de verwachtingen niet of slechts ten dele zijn uitgekomen. Soms is zelfs sprake van ronduit negatieve ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan een tegenvallende deelnamegraad of kostenoverschrijding. Ook kan het zijn dat de beoogde werkdrukverlaging niet gevoeld wordt, hetgeen weer resulteert in een verminderde vitaliteit.

Voorbereiding

Bijna altijd zijn dit soort negatieve ervaringen te herleiden tot een slechte voorbereiding. Het ontbreekt vooraf aan een uitgekristalliseerde visie of doelstelling. Ook kunnen zich onverwachte problemen voordoen met herbezetting. Of er is sprake van een eenzijdig kosten-gedreven aanpak. Een andere reden kan een te starre regeling zijn, zonder keuzemogelijkheden of een ‘standaard’ 80-90-100 regeling.

In dit soort cases wordt PROambt regelmatig benaderd door gemeenten en andere organisaties. Deze spijtoptanten willen dan een tweede ronde Generatiepact invoeren, maar dan op de goede manier. Eentje waarbij wel meetbare positieve effecten gerealiseerd worden…

Bezinning

Bij zo’n ‘herstart’ is het meestal niet nodig om een tijdrovende strategische personeelsplanning te doorlopen. Wel is een grondige bezinning op de strategische doelstellingen van de organisatie noodzakelijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om: Welk probleem wilt u oplossen? Duurzame inzetbaarheid, onevenwichtige leeftijdsopbouw, extreem ziekteverzuim, een oplossing specifiek voor de zwaarste beroepen, behoud van schaarse mensen of een combinatie van al deze uitdagingen?

In de praktijk blijkt dan dat het probleem niet beperkt is tot de doelgroep van 60+. Dit maakt verbreding naar andere leeftijdsgroepen noodzakelijk. Ook kan het nodig zijn om niet alleen minder uren te werken, maar ook aandacht te hebben voor taakinvulling of demotie.

Aanpak

‘One size fits all’ is ook bij een Generatiepact vaak te lang of te breed. Voor bijvoorbeeld het duurzame inzetbaarheidsprobleem zien wij momenteel een trend naar een geïntegreerde aanpak. Hierbij wordt een loopbaan(coaching)gesprek gecombineerd met een financieel adviesgesprek of een pensioenplanning. En dat is nu juist onze specialiteit.

Heeft de 1e ronde Generatiepact bij uw organisatie niet de oplossing gebracht die u gehoopt had? Of wilt u het liever in één keer goed doen? PROambt is uw sleutel voor een succesvol Generatiepact! Neem voor meer informatie contact op met Hans van den As (06 524 11655).

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Onwetendheid oorzaak later pensioen laagopgeleiden

By | Generatiepact

Mensen gaan steeds later met pensioen. De gemiddelde feitelijke pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 gestegen naar 65 jaar. Dit is bijna vijf maanden later dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Opvallend is dat de pensioenleeftijd van laagopgeleiden nog hoger is. Gemiddeld gaan zij een half jaar later met pensioen. Dit lijkt oneerlijk. Maar ook vreemd. Volgens PROambt zouden zij juist eerder met pensioen kunnen gaan.

Maatregelen om vervroegd pensioen te ontmoedigen, de hogere AOW-leeftijd, de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en de vergrijzende bevolking hebben gezorgd voor een sterke toename van het aantal werknemers van 65 jaar of ouder. Dit zorgt ervoor dat ook het aandeel werknemers die 65 jaar of ouder zijn op het moment van pensionering, is toegenomen.
Wel blijkt een opvallend verschil tussen pensioenleeftijd en opleidingsniveau. Volgens het CBS was de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met een laag opleidingsniveau in 2018, 65 jaar en 6 maanden. Werknemers met een hoog opleidingsniveau gingen gemiddeld op een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen. Laagopgeleiden gaan dus maar liefst acht maanden later met pensioen dan hoogopgeleide werknemers.

Pensioenopbouw

Normaliter gaat een laag opleidingsniveau ook gepaard met een lagere salariëring. Daarbij blijken deze laagopgeleiden ook nog eens langer door te werken. Pensioendeskundigen vragen zich af hoe dit mogelijk is. Vaak zijn laagopgeleiden immers werkzaam in zware beroepen. Dit alleen al zou een jongere pensioenleeftijd rechtvaardigen. Bovendien zijn lager betaalden ook jonger begonnen met werken, trouw aan dezelfde baas of bedrijfstak en hebben zij dus langer dan gemiddeld pensioen opgebouwd. Vanwege deze jarenlange pensioenopbouw kunnen zij -via slimme constructies- toch eerder met pensioen dan gedacht. Jammer genoeg is dit bij deze doelgroep kennelijk niet voldoende bekend. Goede informatie met correcte cijfers over de netto gevolgen voor de portemonnee zou hier een significant verschil kunnen opleveren.

Meer informatie

Waarom zou iemand die langer werkt en vaak zwaar werk verricht (en pensioenpremie betaalt), eerder mogen stoppen met werken? Wij willen met goed pensioenadvies de bestaande informatieachterstand op pensioengebied bij laagopgeleiden verhelpen. Onze pensioendeskundigen zijn ervan overtuigd dat een goede voorlichting laagopgeleiden op weg kan helpen naar een prettigere pensioenleeftijd. Belt u ons zodat CBS een volgende keer een kleiner verschil kan laten zien in pensioenleeftijd voor laag- en hoogopgeleiden?

Lerarentekort goede reden voor Generatiepact

By | Generatiepact

Uit recente arbeidsmarktcijfers blijkt wederom een toenemend tekort aan leraren. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs nam het aantal vacatures de afgelopen jaren fors toe. Dit lerarentekort is de reden dat veel scholen geen Generatiepact aanbieden. Dit is jammer. Met een Generatiepact zouden ze ervaren leraren juist langer actief kunnen houden. Momenteel gaat alle HR aandacht naar de instroom voor nieuwe docenten, terwijl beperking of vertraging van de uitstroom op korte termijn aanzienlijk meer oplevert. Het Generatiepact draagt juist positief bij aan het beperken van het lerarentekort!

De vacatures in onderwijsland nemen niet alleen toe; het aanbod van sollicitanten wordt ook steeds kleiner. Soms reageren slechts vijf personen op een vacature. Daar komt nog bij dat meer dan de helft van alle leraren ouder dan 57 jaar, graag eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd wil stoppen met werken. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is dit 56 procent; in het mbo 53 procent. De belangrijkste reden hiervoor is dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Ook o.a. BUas (Breda University of Applied Sciences) herkende dit probleem…

Burn-out vermijden

Gezien het lerarentekort lijkt het begrijpelijk dat schooldirecties liever geen Generatiepact aanbieden aan hun medewerkers. Mensen gaan dan minder uren werken tegen een relatief lage salarisvermindering. Toch zou het goed zijn om dit juist wel te doen. Mensen blijven zo langer gemotiveerd. Een burn-out wordt vermeden en het biedt ruimte voor het aantrekken van jongere leerkrachten. Een 62-jarige die volledig doorwerkt tot leeftijd 64 en dan (noodgedwongen) eerder volledig met pensioen gaat, maakt circa 30% minder productieve uren dan een 62-jarige die met een Generatiepact bijvoorbeeld 60% gaat werken en met lagere werkdruk doorwerkt tot de AOW-leeftijd!

Pensioenplanning

Als een Generatiepact geen optie is, is een persoonlijk adviesgesprek (Pensioenplanning) wellicht een goed alternatief. Zeker voor diegenen die reeds gebruikmaken van een BAPO-regeling kan dit interessant zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten waarom het kortzichtig is om geen Generatiepact of Pensioenplanning aan te bieden? Wij leggen het graag uit aan de hand van harde cijfers! Bel met Hans van den As op nummer 06 524 11655.

Vroegpensioen met focus op duurzame inzetbaarheid

By | Generatiepact

In juni werden het kabinet, de werkgevers en de vakbonden het eens over de hervorming van het pensioenstelsel. De pensioenleeftijd stijgt nu minder snel. Bovendien kunnen mensen met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de vervoerssector zijn dit bijvoorbeeld buschauffeurs, machinisten en luchtverkeersleiders. Dat is goed, maar soms kan het beter. Soms met een specifieke sectorale of bedrijfsregeling, maar altijd met persoonlijke, individuele advisering van de werknemer.

Juist bij mensen van begin zestig, die nu al moeite hebben om hun dagelijkse werk te verrichten, ligt permanente uitval op de loer. Om dit te voorkomen en vooruitlopend op de ‘Regeling Zware Beroepen’ (start in 2021 -naar verwachting-) is het mogelijk om juist voor deze medewerkers interessante oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld in combinatie van vroegpensioen met de focus op duurzame inzetbaarheid. Oudere medewerkers halen gezond en fit de eindstreep en de werkgever wordt niet met uitval geconfronteerd. Kortom, een win-win situatie voor alle partijen.

Pensioenplanning

PROambt is gespecialiseerd in de diverse wegen die leiden naar zo’n duurzame oplossing. Bijvoorbeeld via een generatiepact. Dit geldt doorgaans voor een hele groep medewerkers. Deze mensen gaan dan minder werken en er wordt rekening gehouden met wat iemand wil en nog kan doen. Eventueel zijn bestaande regelingen te combineren met een generatiepact. Tevens kan een Generatiepact ingevoerd worden als extra arbeidsvoorwaarde om nieuwe werknemers aan te trekken of voor personeelsbehoud. Dit kan bij bijvoorbeeld de OV-bedrijven van pas komen, aangezien zij waarschuwen voor een tekort aan buschauffeurs.’

Maar er zijn ook individuele oplossingen denkbaar, zoals individuele pensioenplanning. Iemand met een pensioenopbouw van ruim 40 jaar kan dankzij een slimme pensioenplanning vaak toch al met 65 jaar met pensioen. De meeste mensen hebben namelijk (aanzienlijk) meer netto pensioen dan zij denken.

Toekomstperspectief

De voordelige effecten van een generatiepact en/of pensioenplanning maken de netto-investering voor de werkgever meestal lager dan men verwacht. Een sluitende business case is dan vaak snel gemaakt. Maar welke weg er ook gekozen wordt, het is niet nodig om de toekomst donker in te zien. Ook mensen in de vervoerssector biedt PROambt toekomstperspectief. Zoekt u nog naar de juiste weg? Bel of stuur een bericht naar Hans van den As (06 524 11655).

Regeling zware beroepen zuur voor 62-plusser

By | Generatiepact

Vanaf 2021 kunnen mensen met een zwaar beroep tot drie jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Maar veel details van de regeling zware beroepen moeten nog worden ingevuld. Voor diegene die nu 62 jaar of ouder is, is dit een beetje zuur. Je moet nog minimaal 1,5 jaar wachten voordat je weet waar je officieel aan toe bent. Gelukkig zorgen slimme oplossingen voor voldoende zoet…

Positief feit is dat de boete voor eerder stoppen met werken deels wordt geschrapt in de zware beroepen-regeling. De bestaande RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) kent een vrijstelling voor het minimum loon. Nu wordt over een bedrag van € 19.000 per jaar geen RVU-boete geheven. De bedoeling hiervan is dat mensen een deel van hun pensioen naar voren halen om een redelijk inkomen te houden. Deeltijdpensioen maakt dit mogelijk.

Meer verlof

Volgens het nieuwe pensioenakkoord mag meer verlof ingezet worden. De toegestane hoeveelheid gespaard verlof is verdubbeld tot honderd weken. Ook kunnen toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk belastingvrij worden gespaard. De regeling gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2021. Maar veel details van de officiële regeling moeten nog worden ingevuld. Dit maakt het voor 62-plussers spannend. Onnodig, want er kan nu al heel veel…

Vanaf 58 jaar

De aanpassing van de RVU-heffing in combinatie met een verlofstuwmeer en deeltijdpensioen maakt veel mogelijk voor de categorie 62-plus. Zoals bijvoorbeeld een Generatiepact. Dit kent helemaal geen RVU-heffing en is al mogelijk vanaf 58 jaar. Ook kun je eerder stoppen met werken als je meer dan 45 jaar pensioenopbouw hebt. Of minder uren per week gaat werken en het inkomen aanvult met verlofuren of deeltijdpensioen. Kortom er zijn vele oplossingen te bedenken om uw zoete dromen waar te maken…

PROambt denkt graag mee… Bel voor meer informatie met Hans van den As (06 524 11655).

Inzicht, overzicht en vooruitzicht met PensioenPlanning van PROambt

By | Generatiepact

Een Generatiepact biedt vele voordelen. Duurzaam doorwerken, eerder met pensioen en senioren die de jonge instroom kunnen begeleiden. Een win-win situatie voor werkgever en werknemer. Ondanks alle succesverhalen willen sommige bedrijven toch nog geen Generatiepact. Financieel adviseur van PROambt, Freek Domenie, vindt dat jammer, maar niet onoverkomelijk. ‘Goede PensioenPlanning is een ideale oplossing.’ PROambt heeft hier een uitstekende tool voor beschikbaar.

De redenen waarom een organisatie niet kiest voor een Generatiepact zijn divers, volgens Domenie. ‘Dit kan een kwestie zijn van angst voor het kostenplaatje. Onbekend maakt immers onbemind. Of er is vrees dat de ontstane formatieruimte niet kan worden ingevuld. Dit is uiteraard afhankelijk van de regionale arbeidsmarkt.’

Toch is het een goede zaak als een bedrijf zijn medewerkers iets als PensioenPlanning of een financieel adviesgesprek aanbiedt. Domenie: ‘Dit is absoluut een hele goede tool die de zorgplicht van de werkgever veilig stelt en de mogelijkheden voor de werknemer op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt.’

Freek Domenie
Financieel Planner
100% WFT gecertificeerd

Openheid

Inzicht, overzicht en vooruitzicht, dat wil Domenie zijn klanten bieden. Hij verwacht tijdens zijn adviesgesprek dat ongeveer een uurtje duurt, wel volstrekte openheid van zaken. ‘Mensen moeten wel aangeven wat ze willen.’ Na afloop van dit gesprek ontvangen de deelnemers een rapportage waarin diverse scenario’s zijn vastgelegd.

De medewerkers waaraan hij advies geeft komen vanuit verschillende bedrijfstakken en alle niveaus. ‘De één heeft een wat complexer pensioen dan de ander. Maar de gemeenschappelijke factor is dat ze grosso modo bij een bedrijfspensioenfonds zijn aangesloten. Er is altijd een passend advies mogelijk.’

Combinatie

Hoe eerder je stopt met werken, hoe meer je moet inleveren. Dat is logisch. Maar regelmatig hoort Domenie van zijn ‘klanten’ dat het inkomensplaatje bij eerder stoppen reuze meevalt. Tenminste als dat eerder stoppen tot een paar jaar beperkt blijft. Een periode van zo’n twee jaar is volgens Domenie goed te overbruggen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om eerst wat minder te gaan werken en daarna volledig te stoppen. Ook hiervoor bieden de meeste pensioenfondsen een uitstekende aanvulling.

Bent u ook nieuwsgierig of wenst u een openhartig gesprek met een financieel specialist van PROambt? Bel met onze Frontoffice Pensioenen (06 461 50933).

Stuur een bericht naar