Category

Joost®

Joost doet het werk

Maak van de RVU-regeling een groot succes …

By | Joost®

Recente ervaringen met de RVU-regeling laten zien dat de deelnamegraad tot op heden ernstig tegenvalt. De oorzaak laat zich eenvoudig raden … De eerste indruk van een werknemer met een maandsalaris van bruto € 3.500 over de RVU-regeling is een halvering van zijn inkomen … Dit is voor grote delen van de doelgroep een “showstopper”.

Een mooie website, brochure of enthousiaste inhoudelijke uitleg over de RVU-regeling -zo leert onze praktijk ervaring- volstaat volstrekt niet om succesvolle deelname te realiseren. Werknemers willen in beginsel wel eerder stoppen met werken en staan daarom welwillend tegenover de RVU-regeling, maar zijn dringend op zoek naar de concrete gevolgen van de regeling voor hun persoonlijke portemonnee. Indien werknemers het gevoel van financiële zekerheid op voorhand niet of niet voldoende hebben, maken zij veiligheidshalve geen gebruik van de regeling. Hoe kunnen werknemers wel enthousiast worden gemaakt voor deelname aan de regeling?

De primaire doelgroep voor de RVU-regeling heeft aantoonbaar grote behoefte aan concreet, persoonlijk en deskundig advies over de financiële gevolgen voor inkomen en pensioen in hun onderlinge samenhang. De doelgroep -met veelal lagere salarissen- zoekt vooral en vooraf financiële zekerheid, omdat de eerste kennismaking met de RVU-regeling leidt tot een halvering van het bruto inkomen. Echter in combinatie met (deeltijd)pensioen, de vertaling naar netto (gezins)inkomen en het uitgavenpatroon ontstaat een aanzienlijk positiever beeld met aantrekkelijke mogelijkheden. Kortom een toegesneden persoonlijke aanpak leidt tot groter enthousiasme bij de doelgroep en een aanzienlijk hogere deelnamegraad. PROambt heeft -speciaal voor de RVU-regeling- een geavanceerd -doch eenvoudig te bedienen- webtool Joost de digitale adviseur ontwikkeld.

Met deze rekentool kunnen werknemers zelf nauwkeurig inzicht krijgen in de gevolgen van de RVU-regeling. Op basis van gedetailleerde persoonlijke financiële gegevens kan iedere werknemer veilig, gemakkelijk en snel zelf de inkomenseffecten voor hun huishoudportemonnee nu en straks doorrekenen. De benodigde gegevens worden eenvoudig en snel opgehaald met de PROambt-App. Daarmee logt de werknemer in op de websites van de Belastingdienst en MijnPensioenoverzicht om gegevens te verzamelen. Desgewenst kunnen de gegevens van de partner meegenomen worden om zo het gezinsinkomen te verkrijgen. Werknemers zien binnen enkele minuten op hun smartphone het bruto en netto gezinsinkomen vóór en tijdens de RVU-regeling en vanaf de AOW-datum.

Met Joost de digitale adviseur geeft de werknemer zichzelf hoogwaardig financieel advies toegesneden op zijn persoonlijke situatie. Zonder exorbitante advieskosten en zonder urenlang zoeken in schoenendozen om alle info te verzamelen. PROambt maakt op korte termijn voor uw sector een geïntegreerde oplossing van Joost, inclusief communicatieplan, projectwebsite en rekentools.

Belangstelling? Voor verdere informatie of een persoonlijke presentatie neem je contact met mij op via hansvandenas@proambt.nl of 06 524 11 655.

 

 

 

Joost doet het werk

Effectieve implementatie van cao-afspraken

By | Joost®

Werkgevers streven o.a. naar duurzame inzetbaarheid, evenwichtige leeftijdsopbouw en beheersbare personeelskosten. Werknemers vanaf 55 jaar willen vitaliteit, minder uren werken en zo mogelijk eerder stoppen met werken. Sociale partners maken afspraken op sectorniveau. Maar hoe organiseer je dat werknemers ook daadwerkelijk gebruik maken van de beschikbare faciliteiten en mogelijkheden?

Juist om individuele werknemers hierin actief te betrekken heeft PROambt een slimme aanpak ontwikkeld, die wordt gekenmerkt door professionele en innovatieve aanpak, schaalbaarheid, beperkte advieskosten en hoge waardering door werknemers. Het Platform Joost omvat drie advieslagen (rekentool, digitaal advies, persoonlijk advies) en combineert digitale advisering voor grote groepen werknemers met een kostenefficiënte werkwijze voor individueel advies.

De basis van het Platform Joost is een informatieve website met een laagdrempelig rekentool (vergelijk Metaalsector), waarmee iedere werknemer een quick scan kan doen op de inkomensgevolgen van de aangeboden regeling. Nadat de primaire interesse is gewekt, kan de werknemer zelf -samen met Joost de Digitale Adviseur- de netto gevolgen voor zijn of haar inkomen, opgebouwde pensioenen en persoonlijke uitgaven uitdiepen door zelf scenario’s met bijvoorbeeld vroegpensioen, doorwerken tot de AOW-datum, generatiepact, regeling zware beroepen of een vertrekregeling door te rekenen. De werknemer maakt zelf binnen 5 minuten zijn persoonlijke pensioenplan!

Indien er behoefte ontstaat aan meer detail, een deskundige sparringpartner of persoonlijk advies, is er Topadvies. Na het veilig, eenvoudig en snel verzamelen van alle benodigde informatie bij diverse overheidswebsites, wordt direct een afspraak ingepland met een gecertificeerd financieel adviseur via een beeldverbinding. De adviseur begeleidt de werknemer tijdens de ontdekkingstocht naar slimme combinaties en mogelijkheden. Het rekentool Later is NU rekent alle gewenste combinaties van deeltijdwerken en deeltijdpensioen in detail door naar netto besteedbaar inkomen en pensioengevolgen. Uiteraard rekening houdend met persoonlijke omstandigheden: echtscheiding, pensioen bij andere fondsen, fiscale toeslagen etc. Tot slot ontvangt de werknemer een overzichtelijk rapport, waarin de besproken scenario’s uitgebreid worden weergegeven.

Wil je zelf de praktijk ervaren? Wij geven je graag via Teams of Zoom een demo. Mail naar hansvandenas@proambt.nl.

Hollen of stilstaan? Of toch regulier HR-beleid?

By | Joost®

Traditioneel wordt pensioenadvies door werkgevers als een project georganiseerd. Dat wil zeggen een afgebakende groep kandidaten wordt in een beperkte doorlooptijd geadviseerd en de gehele groep moet voor een bepaalde deadline gebruik maken van de aangeboden regeling, denk bijvoorbeeld aan GeneratiePact, Vitaliteitsbeleid of PensioenPlanning. Afhankelijk van de specifieke situatie heeft deze aanpak grote voordelen voor de organisatie, doch een forse piekbelasting voor de HR-afdeling is een vervelend neveneffect.

Wij zien momenteel een trend naar een meer procesmatige aanpak. Daarbij worden werknemers -als onderdeel van het reguliere HR-proces- individueel en gespreid in de tijd in de gelegenheid gesteld persoonlijk financieel advies in te winnen. Kortom individueel maatwerk als onderdeel van het vitaliteitsbeleid en in lijn met hun persoonlijke situatie en life-events.

Mede door Corona zijn individuele pensioenadviesgesprekken via Zoom of Teams volledig geaccepteerd en worden als volwaardig en waardevol ervaren. Tot voor kort waren 7 aansluitende gesprekken op locatie van de werkgever noodzakelijk om de reistijd en de advieskosten te beperken. Adviseren via beeldverbinding brengt een innovatieve werkwijze binnen handbereik. Individuele financiële adviesgesprekken met een gecertificeerde pensioenadviseur helpen een werknemer bij het nodige inzicht met een verhelderend gesprek, een goed advies en een duidelijk rapport. Voor de werkgever leidt deze aanpak tot een kostenverlaging oplopend tot 50% van de traditionele tarieven. Mogen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van uw HR-beleid? Bel eens met Lia van den Heuvel 06 5540 0028 of mail liavandenheuvel@proambt.nl.

Financiële check voorkomt werkstress

By | Joost®

Ziekteverzuim door meer dan alleen een medische oorzaak, komt vaak voor. Te vaak. In bijna de helft van de verzuimgevallen spelen niet-medische factoren een grote rol, volgens arboartsen. Bij langdurig verzuim is dit zelfs 70%. In de top 3 van deze factoren staan: het overlijden van een dierbare, mantelzorg en financiële problemen. Dit blijkt uit recente cijfers van Zorg van de Zaak, een netwerk van arbodiensten en bedrijven. Financiële fitheid kan een deel van deze problemen voorkomen.

Voldoende geld is een belangrijke bron van geluk. Geldproblemen of angst voor toekomstig geldgebrek geven daarentegen aanleiding voor stress. Dit komt vaker voor dan u denkt. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat één op de vijf huishoudens betalingsproblemen heeft. Daarbij geven diverse levensfases zoals gezinsuitbreiding of het overlijden van de partner, onverwachte financiële consequenties. Dit geldt ook voor echtscheiding. Een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven met vaak substantiële financiële gevolgen.

Levensloopstress

Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen krijgt iedereen te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld schulden, conflicten op de werkvloer, mantelzorg of echtscheiding. Ruim 80 procent van de mensen heeft in de afgelopen vijf jaar met één of meer vormen van deze ‘levensloopstress’ te maken gehad. Bijna twee derde verzuimt vanwege deze stress. Zoals gezegd, vormen financiële problemen vaak aanleiding voor dit verzuim met stressgerelateerde klachten. Terecht is er een tendens in de media en de maatschappij naar maatregelen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen. Oftewel om financiële fitheid bij werknemers te bevorderen.

Financiële check

Financiële fitheid kan uitval deels of wellicht helemaal voorkomen. Hier ligt een belangrijke taak voor de werkgever. Door bijvoorbeeld werknemers een financiële check aan te bieden. Dit kan in de vorm van een check up van de huidige situatie. Maar ook kunnen de financiële risico’s van de werknemer of diens gezin in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld in geval van werkloosheid, pensioen of overlijden. Werknemers stellen deze betrokkenheid van de werkgever zeer op prijs. Nog belangrijker is dat stress en daarmee mogelijk langdurige uitval wordt voorkomen.

Meer informatie

Ziet u ook de voordelen van financieel fitte medewerkers? Of bent u gewoon benieuwd hoe een financiële check er uit ziet? Bekijk hier de mogelijkheden betreft Joost® of neem contact op met Hans van den As (06 524 11655).

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Minder werken kan wel met PensioenPlanning van PROambt

By | Joost®

Zestigplussers willen graag minder gaan werken. Men is nog fit en/of er zijn kleinkinderen om op te passen. Maar lang niet alle ouderen die minder willen gaan werken, doen dit ook. Van de vijf grootste pensioenfondsen met in totaal zo’n 1,5 miljoen gepensioneerden, maakt nog niet 1 procent gebruik van de mogelijkheid van een deeltijdpensioen. Dat is gek. Zeker als je weet dat deeltijdpensioen financieel vaak heel goed haalbaar is. Pensioenplanning van PROambt geeft duidelijkheid.  

‘De reden dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van een deeltijdpensioen, is waarschijnlijk de onbekendheid van de mogelijkheden’, aldus pensioenspecialist Hans van den As, directeur van PROambt. ‘Vrije tijd is waardevol en blijkt in veel situaties ook betaalbaar te zijn. In geval van deeltijdpensioen wordt het pensioen niet vanaf het begin volledig uitgekeerd, maar slechts voor een of twee dagen per week. Ook blijf je pensioen opbouwen op de dagen dat je wél werkt. Dit zorgt ervoor dat het netto financiële plaatje veel interessanter uitpakt dan je zou verwachten.

Concrete gevolgen

Hoe interessant, dat blijkt uit PensioenPlanning. Deze voert veel verder dan de overzichten van de Pensioenfondsen. Netto inkomensberekeningen en advies ontbreken hierin. Dit hoort immers niet tot de taken van een Pensioenfonds. Dat is jammer, want de werknemer heeft juist een sterke behoefte aan inzicht. Hij wil graag weten wat de concrete financiële gevolgen zijn voor zijn portemonnee. Hij wil zijn netto (pensioen)inkomen zien. Het liefst wil hij met een deskundig adviseur sparren over de mogelijke scenario’s voor inkomen- en pensioenplanning. Daarom is het goed dat pensioenadviesbureau PROambt hierin voorziet. Van den As: ‘Belangrijk is dat de medewerker inzicht krijgt in de keuzemogelijkheden van deeltijdpensioen en de financiële gevolgen daarvan.’

Absolute winstpakker

Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers zijn lang niet altijd bekend met de gunstige aspecten van deeltijdpensioen en PensioenPlanning. En de voordelen zijn niet alleen voor de werknemer. ‘Dit is een gemiste kans’, volgens Van den As. Elke organisatie zou volgens hem voor Pensioenplanning moeten kiezen. ‘Afgezien van goed werkgeverschap kan een organisatie met PensioenPlanning gerichter aansturen op deeltijdwerken. Of een natuurlijk vervroegde uitstroom van oudere medewerkers stimuleren. Voor de organisatie is het een absolute winstpakker daar waar de knelpunten het grootst zijn.’

Meer informatie

Wie meer wil weten over de financiële consequenties of bijkomende voordelen van deeltijdpensioen kan bellen met Hans van den As (06 524 11655).

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Recht op Generatiepact Metaal brengt lusten en lasten

By | Joost®

De nieuwste cao’s in de metaalsector geven elke medewerker het recht om gebruik te maken van het generatiepact. Alle werknemers vanaf 60 jaar kunnen 80% gaan werken, met 90% loon en 100% pensioenopbouw. Dit recht betekent dat vanaf dit jaar de wederzijdse vrijwilligheid van de baan is. Voortaan is het niet meer nodig dat zowel werkgever als werknemer met deelname instemmen.

Dit biedt perspectief voor alle medewerkers in de metaalsector waaronder de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid. Naar verwachting zullen velen hun mogelijkheden van deze riante regeling willen verkennen. Voor werkgevers betekent dit een extra aandachtspunt. Tot nu toe werd hier immers maar beperkt toestemming voor gegeven. Vooral op plekken waar sprake is van arbeidskrapte werd mondjesmaat geïnvesteerd in een Generatiepact.

Informatiebehoefte

Nu deelname voortaan een recht voor iedereen is, zullen HR-afdelingen ongetwijfeld overstelpt worden met vragen. Dit betekent dat zij moeten gaan nadenken over de verwerking van deze verzoeken. Als u deze intensieve taak wil uitbesteden, is PROambt de juiste partner om in de individuele informatiebehoefte van de aspirant-deelnemers te voorzien. Dit kan in collectieve vorm en in één op één gesprekken. Voor grotere organisaties beschikt PROambt over de digitale adviseur Joost®. Met Joost® biedt de werkgever een laagdrempelig en kosteneffectief hulpmiddel waarmee medewerkers zelfstandig meer inzicht in hun financiële situatie krijgen.

Capaciteitsproblemen

Het Generatiepact is oorspronkelijk bedacht om oudere werknemers de gelegenheid te bieden om minder te gaan werken en gezond hun pensioen te halen. Tegelijkertijd zouden jongeren de kans krijgen om in te stromen. In de 80-90-100-regeling betekent dit dat als vijf oudere werknemers elk één dag minder gaan werken, dit in principe één jongere werknemer een vast contract kan opleveren. Maar als dit ‘minder werken’ ongecontroleerd en op grote schaal gebeurt, kan dit leiden tot onvoorziene capaciteitsproblemen. PROambt kan –op basis van haar brede praktijkervaring in allerlei sectoren- organisaties adviseren over de meest passende Generatiepact-varianten, om ook uw Generatiepact succesvol te maken voor alle betrokkenen in termen van kosten, deelnamegraad, herbezetting, ziekteverzuim, vitaliteit etc.

Meer informatie? Neem dan gerust contact op met Hans van den As (06 524 11655).

Juiste cijfers voorkomen pensioenonrust veiligheidswerkers

By | Joost®

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Betrokken zijn: politiemensen, brandweerlieden, GGD- en ambulancemedewerkers. Zogezegd de pijlers van de Nederlandse veiligheid. Zij die dag en nacht klaar staan voor een ander, maken zich ernstige zorgen over hun eigen toekomst.

Nu is het nog zo dat zij -net als mensen met een minder slopend beroep- moeten doorwerken richting hun zeventigste verjaardag. Dat kan niet en dat mag niet. Daarvoor is het werk fysiek en mentaal gewoon te zwaar. Maar het hoeft ook niet. Zeker voor mensen met een zwaar en/of risicoberoep is een fatsoenlijk pensioen op een acceptabele leeftijd de moeite van het verkennen meer dan waard.

Concrete berekeningen

Door alle berichten in de pers over het onderwerp pensioen, ervaren veel verleners van veiligheid en zorg een toenemende onzekerheid. Tel daarbij recente ontwikkelingen zoals het Pensioenakkoord, de stijgende AOW-leeftijd plus de weinig florissante dekkingsgraad van de pensioenfondsen op en de chaos lijkt compleet. In dit soort situaties zijn betrouwbare informatie, concrete berekeningen en juiste resultaten van buitengewoon belang. Dit kan onrust en onbehagen voorkomen.

Compleet overzicht

Ook komt het nog te vaak voor dat gepensioneerden in spe door strijdige of zelfs onjuiste informatie op het verkeerde been worden gezet. Doordat het complete overzicht ontbreekt. Of wanneer men op het verkeerde moment besluit te stoppen met werken. Met als gevolg een aanzienlijk lager netto pensioeninkomen dan verwacht. Zo’n onwenselijk scenario kan eenvoudig worden voorkomen.

Betrouwbaar

PROambt voorkomt dit soort scenario’s al meer dan 17 jaar. Wij zijn specialist op het gebied van pensioenregelingen van het ABP, PFZW etc. en verdienden onze sporen door het uitwerken van regelingen. Maar ook door het op individueel niveau doorrekenen van de financiële gevolgen voor het inkomen en pensioen. Dagelijks staan onze deskundige adviseurs werkgevers bij in het ontwerp van regelingen. Aan de andere kant adviseren zij individuele werknemers over de concrete financiële gevolgen. Nu en straks. Duidelijk, betrouwbaar en nauwkeurig. Voor uiteenlopende beroepsgroepen. Maar voor alle kanjers in de veiligheid en de zorg doen wij graag iets extra’s. Weten wat? Bel of mail met Hans van den As (06 524 11655).

Goedkoop pensioenadvies PROambt géén duurkoop

By | Joost®

PROambt loopt voorop in hoge kwaliteit en lage kosten. Dat is al jaren een feit. Hoe dit kan? Door jarenlange ervaring is een grote dossierkennis van cao’s en pensioenen in huis. Dat is absoluut een pre. Maar de intern ontwikkelde software ‘Later is NU!’ maakt het grote verschil. Hiermee zijn de kosten van dure berekeningen met zo’n 80% teruggebracht. En, goedkoop is in dit geval gegarandeerd géén duurkoop.

Pensioenfondsen geven traditionele voorlichting en bieden concrete bruto pensioencijfers, maar geven geen advies. Dat is wettelijk zo geregeld. Diegenen die wel advies mogen geven, zijn vaak relatief duur. Advies op maat door senior financieel specialisten die volledig gecertificeerd zijn, heeft nu eenmaal zijn prijs. Ook PROambt heeft dit soort kennis en kunde in huis. Alleen heeft PROambt de arbeidsintensieve klus deels geautomatiseerd, waardoor een forse kostenreductie is ontstaan. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit geeft PROambt andere aanbieders hiermee het nakijken.

Betrouwbaarheid

PROambt bestudeert altijd de details van de cao en/of het sociaal plan en besteedt veel aandacht aan de pensioengevende toelagen etc. Ook dit onderscheidt PROambt van andere pensioenadviseurs. Al is dit voor de opdrachtgever niet altijd zichtbaar. Het levert wel een wezenlijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van de berekeningen. PROambt is er met recht trots op dat er nimmer substantiële fouten zijn gemaakt. Een niet onbelangrijk gegeven, toch?

Kloppende cijfers

Een werknemer is meestal nauwelijks geïnteresseerd in algemene uitleg of voorlichting over zijn pensioen. Het enige dat hem interesseert zijn de concrete netto financiële gevolgen voor zijn portemonnee. Daarom heeft de werknemer sterk behoefte aan overzicht, met cijfers die kloppen. De werknemer kijkt naar zijn totale netto-inkomsten en uitgaven en niet naar hoeveel bruto salaris, AOW of pensioen er binnenkomt. Op basis hiervan wil hij sparren met een betrouwbare, deskundige adviseur. Allerlei scenario’s kunnen dan de revue passeren.

Leidende rol

Nu de kosten voor een traditioneel financieel plan bij PROambt aanzienlijk zijn gedaald, is het niet meer alleen weggelegd voor de happy few. Ook voor de modaal verdiener is het nu haalbaar. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over een budget voor financieel advies. Het beschikbare budget per werknemer is toereikend voor het relatief goedkope advies van PROambt. Maar het gaat om meer dan de prijs alleen. Belangrijker is de kwaliteit en het uiteindelijke resultaat. Goed te weten dat PROambt continu streeft naar een leidende rol in lage kosten én hoge kwaliteit.

Meer informatie? Neem contact op met Hans van den As (06 524 11655).

Financiële fitheid als basis voor duurzame inzetbaarheid

By | Joost®

Geluk, gezondheid en geld spelen een belangrijke rol in de balans tussen werk en leven. Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek, zijn proactief en hebben een positieve invloed op de werksfeer. Deze balans wordt verstoord als de gezondheid het laat afweten, maar ook als er financiële zorgen zijn. Dit gaat ten koste van mobiliteit en productiviteit op de werkvloer. Gezondheid en financiële fitheid vormen de basis van duurzame inzetbaarheid.

Werknemers met geldproblemen hebben last van stress, zijn minder productief en zijn vatbaar voor omkoping of chantage. Onderzoek van het Nibud heeft aangetoond dat geldgebrek zelfs kan zorgen voor een tijdelijk lagere intelligentie en verzuim op het werk. Buiten het persoonlijk leed van de betrokkene, leiden geldzorgen ook tot economisch verlies voor de onderneming. Werkgevers hebben er daarom alle baat bij, om signalen van serieuze geldzorgen tijdig bij medewerkers op te pikken. Deze kunnen zich uiten in het veelvuldig ziekmelden vóór de loonbetaling plaatsvindt, bedelen om overuren of het geregeld vragen van voorschotten.

Bron van stress

Geldzorgen bij medewerkers vormen een bron van stress en komen helaas vaker voor dan u denkt. Volgens het Nibud heeft één op de vijf huishoudens betalingsproblemen. Omgerekend is dit 1,35 miljoen huishoudens. Zo’n 8% heeft zelfs grote moeite om het eind van de maand te halen. Dit wordt nog nijpender als er belangrijke gebeurtenissen in het leven van de medewerker plaatsvinden. Kinderen krijgen of het overlijden van de partner hebben vaak financiële consequenties. Om nog maar te zwijgen over echtscheiding. Een gebeurtenis van grote emotionele impact met ingrijpende financiële gevolgen.

Financiële check

Financiële problemen uiten zich vaak in overspannenheid en ziekte. Burn-out klachten of overspannenheid zijn enorme kostenposten voor een organisatie. Nog afgezien van het productiviteitsverlies en de administratieve rompslomp. Daarom loont het voor elke werkgever om er tijdig bij te zijn. Niet alleen bij vermoedens van geldzorgen, maar ook door bijvoorbeeld een financiële check aan te bieden aan werknemers zonder actuele financiële problemen. Dit valt gewoon onder de noemer ‘goed werkgeverschap’.

Meer info

Financiële fitheid kan gezien worden als de basis van duurzame inzetbaarheid. Het zorgt ervoor dat een werknemer zijn werk met aandacht en plezier kan doen. Een periodieke, eventueel digitale financiële check maakt medewerkers bewust van de financiële risico’s die ze lopen. Het kan gaan om een check up van de huidige situatie. Maar ook kunnen de financiële risico’s van de werknemer of diens gezin inzichtelijk worden gemaakt bij werkloosheid, pensioen of overlijden. Werknemers blijken deze betrokkenheid van de werkgever met hun financiële wel en wee te waarderen en belonen hem op hun beurt met een stukje extra loyaliteit. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Hans van den As (06 524 11655).

financieel fitte werknemers

Joost® faciliteert financieel inzicht voor iedereen

By | Joost®

Sinds kort is Joost® als digitale adviseur bij PROambt aan de slag. Hij is in staat om razendsnel alle benodigde informatie te verzamelen via je smartphone. Joost® helpt met financieel inzicht en overzicht. Hij maakt zoeken in schoenendozen en ordners overbodig. Vervolgens gaat hij met jouw gegevens aan de slag om verschillende scenario’s door te rekenen. Hoeveel hou je netto over als je bijvoorbeeld een dag minder gaat werken? Snel, eenvoudig en veilig weet Joost® het correcte antwoord.

Nog niet zo lang geleden was financiële planning iets voor de grootverdieners in het private banking segment. Joost® maakt financiële planning voor iedereen bereikbaar. Dat is op zich al behoorlijk revolutionair. Hij is in staat om de gevolgen van allerhande life events financieel in kaart te brengen. Bijvoorbeeld een dalend inkomen in geval van overlijden van de partner of eerder met pensioen gaan. Sommige uitgaven zullen lager uitpakken, maar andere blijven gelijk. Joost® zet voor al deze gevallen de concrete cijfers op een rijtje. Inkomen en uitgaven: nu en straks!

Financiële fitheid

Individuele vraagbaak Joost® is absoluut een interessante arbeidsvoorwaarde. Door medewerkers op een laagdrempelige manier financieel inzicht te geven, wordt de financiële fitheid van medewerkers gestimuleerd. Ook een werkgever profiteert hiervan. Onderzoek wijst namelijk uit dat een financieel fitte werknemer beter presteert, minder ziek is en minder snel zal overstappen naar een andere werkgever.

Generatiepactdeskundige

Ook is Joost® inzetbaar als generatiepactdeskundige. Hij berekent het gezinsinkomen, inclusief vermogen, hypotheek en de uitgaven. De ervaring leert dat Joost® goed in staat is om medewerkers laagdrempelig en kosteneffectief te enthousiasmeren voor een generatiepact.

Sowieso weet Joost® van wanten in geval van pensioenplanning. Hij activeert loopbaankeuzes en berekent slimme combinaties, die de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan, in kaart brengen.

Joost doet het werk

Meer weten?

Joost® maakt financiële planning voor iedereen bereikbaar. Hij doet het werk. Via Google Play of via de App Store. Eenvoudig, veilig, snel en kosteneffectief. Benieuwd naar wat Joost® voor u kan betekenen? Vraag vrijblijvend informatie op via Joost@proambt.nl.

PROambt geeft toekomstperspectief! Volg ons op LinkedIn.

Stuur een bericht naar